Aπό τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου αιτήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία

Κοινοποίηση στα Social Media

Δημοσιεύθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου η εγκύκλιος με βάση την οποία θα γίνει η ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, του ΟΓΑ συμπεριλαμβανομένου, σε έως και 100 δόσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου είτε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, είτε στα κατά τόπους υποκαταστήματα των ασφαλιστικών ταμείων.

Η κάθε δόση θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι τις 21 του εκάστοτε μήνα. Οι οφειλέτες θα έχουν δεύτερη ευκαιρία υπαγωγής στη ρύθμιση αν την χάσουν για λόγους ανωτέρας βίας. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να συμβεί για το πρώτο εξάμηνο από την ένταξη. Στους πρώτους έξι μήνες, προβλέπεται ότι όλες οι δόσεις αλλά και το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

Ο οφειλέτης θα διαλέγει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί (από 0 έως 100 αν έχει οφειλές έως 15000 ευρώ και έως 72 δόσεις αν έχει οφειλές πάνω από 15.000 ευρώ). Μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικά χρέη μόνο προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως 1.000.000 ευρώ.

Ο συμψηφισμός ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές (περ.2, Υποπαρ.ΙΑ.2, παρ.ΙΑ, αρθ. Πρώτο του Ν.4254/2014) εφαρμόζεται για οφειλές που υπάγονται στη νέα ρύθμιση, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των υπολειπόμενων δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.

Επίσης:

•    Οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις

•    Το ετήσιο επιτόκιο από 1-1-2013, με το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή η οποία ρυθμίζεται, μειώνεται σε 4,56%

•    Προβλέπεται η υποβολή αίτησης άπαξ επανένταξης στη ρύθμιση, σε περιπτώσεις απώλειάς της για λόγους ανωτέρας βίας

•    Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της Νέα Αρχής του Ν.4152/2013 (σ.σ τη ρύθμιση των 48 δόσεων), και όσων υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Με τη νέα ρύθμιση, τακτοποιούνται:

•    Για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ οφειλές έως και τη μισθολογική περίοδο του Αυγούστου 2014.

•    Για τον ΟΑΕΕ, οφειλές έως και την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2014.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η εγκύκλιος αναφέρει: «Η ρύθμιση απώλλυται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα, τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης. Κατ΄εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση) ή

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δύνανται να εφαρμοστούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση. Ως έτος προγράμματος ρύθμισης νοείται το 12μηνο με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση. Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, χωρίς τις εκπτώσεις του πίνακα της παραγράφου Α της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το υπόλοιπο της κύριας οφειλής υπολογίζεται εκ νέου από 1.1.2013 με  ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παράγραφο 11, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013».

Πού θα υποβληθεί η αίτηση

Για τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ. Για τις λοιπές οφειλές του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι διενεργείται μηνιαίως ο έλεγχος δηλωθεισών – καταβληθεισών εισφορών (ΕΔΚ) στις ΑΠΔ, η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται απευθείας στο κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ και στις ταμειακές υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το σύνολο των οφειλών του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ μετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα και αμελλητί η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του ΟΠΣ-ΙΚΑ βάσει των ΕΔΚ των ΑΠΔ. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ενημερώνεται το Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

“Παγώνουν” οι κατασχέσεις για όσους ενταχθούν

Εξάλλου, αναστολή των κατασχέσεων για όσους μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων και πληρώσουν την πρώτη δόση ανακοίνωσε ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Χαρακτήρισε την ρύθμιση “παράθυρο ευκαιρίας” που σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι όποιος έχει πληρώσει τις εισφορές του Σεπτεμβρίου, μπορεί να μπει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ότι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση, “δεν δύνανται να υπάρχουν”.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου επισήμανε ότι θα μπορεί η ρύθμιση να γίνεται και ηλεκτρονικά. Υπογράμμισε ότι η εφαρμογή θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε λίγες ώρες θα ισχύει μέχρι και τις 31 Μαρτίου και ότι δεν ισχύει η φερόμενη άποψη της τρόικα, ότι με τις δόσεις θα σημειωθεί μείωση εσόδων.

“Στους 100 οφειλέτες, έχουν ενταχθεί 8, είναι σίγουρο ότι τώρα στους 100 με το πιο συντηρητικό σενάριο θα ενταχθούν οι 40”, είπε και σημείωσε ότι κατ’ αυτό τον τρόπο το ΙΚΑ το 2005 θα εισπράξει τα διπλάσια ή τριπλάσια από όσα είχαν προϋπολογιστεί.

 

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία.pdf

από http://www.agronews.gr/