Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της Απασχόληση από την Περιφέρειας Στερεάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Διαβούλευση για την συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», ξεκινά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης που προεκλογικά είχε δεσμευτεί σχετικά και η Περιφερειακή Αρχή  θεωρούν ότι «ο τομέας αυτός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι  έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τοποθετώντας σε πρώτο πλάνο, τον άνθρωπο».

Αν και με ατελές θεσμικό πλαίσιο οι επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού «αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και τη «δημιουργία οικονομίας» εκεί που σήμερα δεν υπάρχει».

Επίσης σε σχετική ανακοίνωσή επισημαίνεται ότι «η επιτυχημένη ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας προϋποθέτει μια προσέγγιση η οποία θα στηρίζεται πρωτίστως στην τοπική κοινωνική δυναμική και σε μηχανισμούς που θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο για την εκδήλωση της».

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πήρε την πρωτοβουλία για τη σύσταση Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης και την υποβολή αντίστοιχου σχεδίου δράσης, μέσω της δημιουργίας μιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε επίπεδο Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας των πολιτών.

Σκοπός του μηχανισμού θα είναι «η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της κοινωνικής οικονομίας και η εδραίωση της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών» ενώ οι υπηρεσίες που θα παρέχει «είναι της μορφής μίας στάσης (one stop shop), με πληροφόρηση, ενημέρωση, παρακίνηση και υποστήριξη σύστασης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας με κοινή επιχειρηματική έδρα και εξειδικευμένες υπηρεσίες απαραίτητες για τη σύσταση και λειτουργία σε αρχικό στάδιο».

Οι εταίροι των αναπτυξιακών συμπράξεων μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η αυτοδιοίκηση και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αίτησης συμμετοχής, μέχρι τις15 Νοεμβρίου, στην ειδική ιστοσελίδα www.pmyse.gr.

«Η έκφραση της άποψης της κοινωνίας δεν είναι μόνο επιθυμητή, αλλά και απαραίτητη. Αποστολή μας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη λειτουργία της Περιφέρειας και στην κοινωνία, μέσω της ενεργής συμμετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων», καταλήγει η ανακοίνωση της Π.Σ. Ελλάδας.