Επιτροπή ποιότητας ζωής το πρωί της Τετάρτης και το απόγευμα Δημοτικό συμβούλιο και εκλογή νέου γραμματέα ΔΣ

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την 29η Οκτωβρίου 2014 , ημέρα Τετάρτη ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου».
2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 29η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1..Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (αρ. 22 του Ν.3614/07) μεταξύ ΔΕΠΟΔΑΛ και Δήμου Λεβαδέων για την πράξη «Λειτουργική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς».

2.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης εκπόνησης Μελέτης με τίτλο:«Μελέτη στατικής επάρκειας του φορέα στήριξης της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου»

3.Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ T.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

4.Έγκριση μελέτης του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ T. Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

5.Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ».

6.Λήψη Απόφασης υποβολής πρότασης για ένταξη έργου στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»-(ΠΑΑ) της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

7.Λήψη Απόφασης υποβολής πρότασης για ένταξη έργου στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»-(ΠΑΑ) της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α .

8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

9.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

10.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».

11.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.

12.Εξέταση αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Τσουκαλάδων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 29η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)