Οικονομική Επιτροπή την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
2. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.473,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο: «Μελέτη στατικής επάρκειας του φορέα στήριξης της πλατείας της Αγίου Γεωργίου».
3. Λήψη μελέτης επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη στατικής επάρκειας του φορέα στήριξης της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου».
4. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 12.153,05 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».
5. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας» , οικονομικού έτους 2015.
6. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πίστωσης κληροδοτήματος αυτοτελούς Διαχείρισης ΄΄Μπίμειον ΄Επαθλο ΄Αμιλλας΄΄.
7. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού ύψους 245,00 ευρώ για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων σε σεμινάριο της εταιρείας FORUM TRAINING & CONSULTING την 30/10/2014.
8. ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
9. Aκύρωση της υπ΄αριθ. 48/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 316/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ