Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιών

Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 και 282 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας τη δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους :
α) εκπρόσωπους των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) εκπρόσωπους των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) εκπρόσωπους των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) εκπρόσωπους των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) εκπρόσωπους των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) εκπρόσωπους των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) εκπρόσωπους των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) εκπρόσωπους άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωπους των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσους είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή τους υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου 2268350216  ή με φαξ (2268022690) ή αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@ aliartos.gov.gr έως 17 Οκτωβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2268350212-216.

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η Δηµοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται κατά τα τρία τέταρτα από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και κατά το ένα τέταρτο από δηµότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της επιτροπής είναι επίσης και ο δήµαρχος ή ο οριζόμενος µε απόφαση δηµάρχου  αντιδήµαρχος, ο οποίος και προεδρεύει. Οι αρμοδιότητές της επιτροπής  είναι οι εξής:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.
Η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις µήνες για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της και όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της επιτροπής