Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στο Δήμο Δ-Α-Α

Κοινοποίηση στα Social Media

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 93 παράγραφος 1 «Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των
αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις των παρ. ε και στ’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σε εφαρμογή του Ν.
4046/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό τεσσάρων
(4) αντιδημάρχων, δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο ( 2 ).
4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/2012 ( ΦΕΚ Α’ 256/31-12-12)
«Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν.
3852/2010».
5. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
6. Tην αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ορκωμοσία των αιρετών των
Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή των συλλογικών οργάνων των
Δήμων (Δημοτική Περίοδος : 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2181/29-09-2011,
τεύχος Β’).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, με
θητεία έως 12 Μαρτίου 2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Τρομπούκη
Βαρσάμη Χαρίκλεια (Λιλίκα), με αντιμισθία και της μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
Εληνική 2
 Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των : Γραμματείας Οργάνων
Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου &
Διεκπεραίωσης.
 Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
 Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών.
 Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
 Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
 Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών
που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
2. Την εποπτεία και ευθύνη των Κ.Ε.Π. του Δήμου
3. Την εποπτεία των καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου και ιδίως:
 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων
και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή κάθε είδους προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
4. Την εποπτεία και ευθύνη γραφείου Αλιείας και ιδίως τα θέματα πρωτογενούς
τομέα Αλιείας σύμφωνα και με τις απονεμόμενες στο Δήμο αρμοδιότητες κατ’ άρθρο
94 Ν.3852/2010.
5. Την εποπτεία θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
 Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της
τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και
φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις
δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την
απασχόληση.
 Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006
περίπτωση ε΄ του Κ.Δ.Κ. .
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Τοπική Ενότητα Αντίκυρας και ιδίως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη τοπική ενότητα.3
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη τοπική
ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
τοπική ενότητα.
δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της τοπικής ενότητας Αντίκυρας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της τοπικής ενότητας
Αντίκυρας.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη τοπική ενότητα Αντίκυρας.
η) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
θ) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο
της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
ι) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
ια) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
ιβ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και
των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαγό
Δημήτριο, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:
 Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
 Την ευθύνη του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων
και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 Την ευθύνη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και των έργων Συντήρησης
Πρασίνου.
 Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων και δικτύων ύδρευσης και
άρδευσης.
 Τη συντήρηση και διαχείριση των αντλιοστασίων και των διυλιστηρίων.4
 Τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης και των βιολογικών
καθαρισμών.
 Τη συντήρηση και διαχείριση των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών
έργων.
 Τη συντήρηση του δικτύου της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας.
 Τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών κτιρίων και
όλων εν γένει των δημοτικών κτιρίων.
2. Την εποπτεία θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και
ιδίως:
 Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν.
3463/2006 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την
έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και
εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
 Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων,
τα θέματα Νεολαίας.
3. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
β. Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο, Αλεξανδράκο Αλμπάνη Χαράλαμπο θα
είναι αρμόδιοι για την εποπτεία :
1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών
και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των
οργανικών μονάδων των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,
Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας και κάθε είδους Συγκοινωνιακών Έργων και
Σηματοδότησης, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Εκτέλεσης Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης,
Δικτύων, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών –
Επίβλεψης έργων, την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και
Πρασίνου, την επίβλεψη μελετών και Έργων Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών, καθώς
και κάθε είδους Λιμενικών έργων και έργων προστασίας και διαμόρφωσης παραλιών
και ακτών.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Τοπική Κοινότητα Στειρίου και ιδίως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη τοπική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
τοπική ενότητα.
δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της τοπικής κοινότητας Στειρίου.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.5
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της τοπικής κοινότητας
Στειρίου.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων .
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της τοπικής κοινότητας Στειρίου
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ) την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
ι) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο
της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
ια) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
ιβ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων της κοινότητας.
ιγ) την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της τοπικής κοινότητας, καθώς και
των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.
Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζήση
Λουκά, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και
ιδίως:
 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, της συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης των
απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και των υγρών αποβλήτων, την ευθύνη
της διάθεσης όλων των ανωτέρω, καθώς και την ευθύνη των χώρων υποδοχής
αυτών.
2. Την ευθύνη για συνεργασία με την Αστυνομία και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και ιδίως των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας, Κυκλοφορίας –
Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης του κανονισμού και των άλλων
σχετικών κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.
3. Την εποπτεία και ευθύνη για:
– Τη Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείριση
Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και όλων των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
4. Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και ιδίως τα
θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας,) σύμφωνα και με
τις απονεμόμενες στο Δήμο αρμοδιότητες κατ’ άρθρο 94 Ν.3852/2010.
 Την αποκλειστική εποπτεία και έλεγχο των δημοτικών σφαγείων.6
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Διστόμου και ιδίως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
Διστόμου .
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Διστόμου .
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Διστόμου.
η) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
θ) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο
της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
ι) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
ια) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
ιβ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και
των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Αλεξανδράκο Αλμπάνη Χαράλαμπο, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, Τ.Α.Π. και Τελών
Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης
Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης 7
Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και
αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
ii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-
1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις,
δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
2. Την προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κατ’ άρθρο 74 παρ. 1 του
Ν.3852/2010. .
β. Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο, Λαγό Δημήτριο θα είναι αρμόδιοι για την
εποπτεία :
1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών
και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των
οργανικών μονάδων των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων,
Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας και κάθε είδους Συγκοινωνιακών Έργων και
Σηματοδότησης, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Εκτέλεσης Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης,
Δικτύων, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών –
Επίβλεψης έργων, την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και
Πρασίνου, την επίβλεψη μελετών και Έργων Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών, καθώς
και κάθε είδους Λιμενικών έργων και έργων προστασίας και διαμόρφωσης παραλιών
και ακτών.
γ. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΑΡΑΧΩΒΑΣ και ιδίως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
Αράχωβας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας
Αράχωβας.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αράχωβας .8
η) Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
θ) Τη δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο
της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
ι) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
ια) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
ιβ) Την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και
των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.
2. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στους ως άνω
ορισθέντες αντιδημάρχους και περιλαμβάνουν τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς
και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη
λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου.
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η
Αντιδήμαρχος κα Τρομπούκη Βαρσάμη Χαρίκλεια (Λιλίκα), που αναπληρώνει το
Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αλεξανδράκο Αλμπάνη Χαράλαμπο.
5. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις καθ’ ύλην
αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
κ. Αλεξανδράκου Αλμπάνη Χαράλαμπου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Λαγός Δημήτριος και αντίστροφα. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες
της Αντιδημάρχου κα Τρομπούκη Βαρσάμη Χαρίκλειας (Λιλίκα), που απουσιάζει
ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζήσης Λουκάς και αντίστροφα.
6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα
του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ