Καταγγελία ΚΤΕΛ Λιβαδειάς για τα μαθητικά δρομολόγια

Κοινοποίηση στα Social Media

Καταγγέλλουμε τις παράνομες και αυθαίρετες αποφάσεις και ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του μέχρι πρότινος Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Γεωργίου Μουλκιώτη, Δικηγόρου, και με την παρουσία του τότε Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και νυν Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιου Καραΐσκου, σχετικά με τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014 -2015.
Με τις πρωτοφανείς αποφάσεις και ενέργειες των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Βοιωτίας, οι οποίες καταλύουν κάθε έννοια νομιμότητας και χρηστής διοίκησης, οδηγείται σε απόλυτη ακυρότητα ο Διαγωνισμός Μεταφοράς Μαθητών με άμεση συνέπεια να υποστούν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους.
Ειδικότερα, με την υπ” αριθμ. 1061/28-02-2014 Διακήρυξη προκηρύχθηκε Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015, με ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού την 11-04-2014, στον οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων σύμφωνα με τα υπ” αριθμ. 1 & 2/11-04-2014 και 3/08-05-2014 πρακτικά της, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ” αριθμ. 633/29-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά την παρέλευση δύο (2) ολόκληρων μηνών και συνεχών αδικαιολόγητων αναβολών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχώρησε, επιτέλους, στις 24-07-2014 στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Με τη λήξη της διαδικασίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών η εταιρεία μας αναδείχθηκε μειοδότρια στην πλειοψηφία των τμημάτων στα οποία συμμετείχε.
Με μεγάλη έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση, διαπιστώσαμε ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ” αριθμ. 921/01-08-2014 απόφασή της, εντελώς παράνομα και κατά παράβαση των καθηκόντων της, αποφάσισε, αυθαίρετα και ενώ ήδη είχαν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές, να αλλοιώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, ανακαλύπτοντας δήθεν και εκ των υστέρων, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αβλεψίες της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και παραλείψεις στα δικαιολογητικά άλλου συμμετέχοντος!!!
Με τις μεθοδεύσεις αυτές είναι προφανές ότι η Οικονομική Επιτροπή επεδίωκε να τινάξει τον Διαγωνισμό στον αέρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως η εταιρεία μας άσκησε την με αριθμό πρωτ. 3647/13-08-2014 Προδικαστική Προσφυγή, καθώς και την με αριθμό πρωτ. 3648/13-08-2014 Προδικαστική Προσφυγή κατά της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού. Οι ανωτέρω προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας μας δεν έθιγαν συμφέροντα κανενός άλλου συμμετέχοντα του διαγωνισμού και συνεπώς δεν απαιτούνταν να επιδοθούν σε κάποιον από αυτούς.
Εκτός από τις προδικαστικές προσφυγές που άσκησε η εταιρεία μας, κατά της υπ” αριθμ. 921/01-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ασκήθηκαν, επίσης, η από 12-08-2014 προδικαστική προσφυγή του Τσότρα Νικόλαου και οι από 18-08-2014 (με αριθμό πρωτ. 3684/19-08-2014) και από 22-08-2014 Προδικαστικές Προσφυγές της Ένωσης Φυσικών Προσώπων Ιδιοκτητών Ταξί πρώην Επαρχίας Λιβαδειάς.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπ” αριθμ. 921/01-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια στις 07-08-2014, έλαβε ΑΔΑ: 6K547ΛΗ-Δ5Ν και ισχύει από την ανάρτησή της.
Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι και οι δύο Προδικαστικές Προσφυγές της Ένωσης Ταξί ασκήθηκαν εκπρόθεσμα, διότι η 10ήμερη προθεσμία άσκησης αυτών είχε ήδη παρέλθει την 17-08-2014!!!
Επιπλέον, η από 18-08-2014 προδικαστική προσφυγή της Ένωσης Ταξί δεν κατατέθηκε νομίμως με πρωτόκολλο στην Αναθέτουσα Αρχή, αλλά θυροκολλήθηκε (;) την 18-08-2014 και ώρα 14:45, δηλαδή, εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας. Επιπροσθέτως, η προσφυγή αυτή δεν επιδόθηκε ποτέ στην εταιρεία μας τα συμφέροντα της οποίας έθιγε και συνεπώς είναι ΑΚΥΡΗ!!!
Με τις προδικαστικές προσφυγές της η Ένωση Ταξί ζητεί, εντελώς αυθαίρετα και χωρίς να βασίζεται σε κανέναν όρο της Διακήρυξης και σε καμία διάταξη νόμου, να αποκλειστεί η εταιρεία μας από το Διαγωνισμό διότι δήθεν δεν κατέχει την ειδική άδεια οδικού μεταφορέα. Όμως, η νόμιμη ή μη συμμετοχή των υποψηφίων αναδόχων έχει ήδη κριθεί με την υπ’ αριθμ. 633/29-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οριστικά και αμετάκλητα. Εξάλλου, για το θέμα της υποχρέωσης υποβολής της ειδικής άδειας μεταφορέα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού έχει δώσει σαφή αρνητική απάντηση στην Ένωση Ταξί με το αριθμ πρωτ. 3567/2014 έγγραφό της.
Πάρα ταύτα, η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμό 1011/26-08-2014 απόφασή της, παρανόμως και κατά παράβαση των καθηκόντων της και των αρμοδιοτήτων της, ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο Διαγωνισμό με την σκανδαλώδη, εντελώς απαράδεκτη, αυθαίρετη, νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη αιτιολογία ότι δήθεν δεν κατέχει την ειδική άδεια οδικού μεταφορέα!!!
Με την ίδια σκανδαλώδη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο και να εξυπηρετήσει άνομα συμφέροντα, ανακαλεί παράνομα και αυθαίρετα προηγούμενες αποφάσεις της και ερμηνεύει κατά βούληση όρους της Διακήρυξης χωρίς κανένα νομικό έρεισμα, παραβιάζοντας ευθέως την ίδια τη Διακήρυξη και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, καταδικάζοντας το Διαγωνισμό σε πλήρη ακυρότητα.
Κατόπιν τούτων, η εταιρεία μας είναι πλέον υποχρεωμένη να υπερασπιστεί έως εσχάτων το δίκαιό της διά της δικαστικής οδού και να ζητήσει να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσους εμπλέκονται εκμεταλλευόμενοι την πολιτική ή υπηρεσιακή τους θέση με σκοπό να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα και μικροπολιτικές σκοπιμότητες σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος.
Τέλος, καλούμε τη νέα Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη να αντιληφθούν το μέγεθος της παρανομίας, την κρισιμότητα της στιγμής δεδομένου ότι αρχίζει το σχολικό έτος και θα ταλαιπωρηθούν αδικαιολόγητα χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους, να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, ανακαλώντας τις παράνομες αποφάσεις της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής και επαναφέροντας τη νομιμότητα ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Διοίκηση.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αγγελική Φραγκούλη