Χρηματοδοτήσεις LEADER

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, σας ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εκδόθηκε η 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος της Π.Ε. Βοιωτίας, από την Ομάδα Τοπικής Δράσης/Ελικώνας- Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
Οι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, έως την 15η Οκτωβρίου 2014 , ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δ/νση: Έρκυνας 9, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά
τηλ.: 2261080661,80662, fax: 2261-80663, e-mail:elikona1@otenet.gr
Σημειώνεται, ότι η περιληπτική, όσο και η Αναλυτική Πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής, διατίθενται δωρεάν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ.
Επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.elikonas.gr, όπου εμφανίζεται και το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας 3ης Πρόσκλησης, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
( %)
L123
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

767.670,27
40%
L123α
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Όλη η περιοχή εφαρμογής
767.670,27
40%
Δικαιούχοι (L123α): φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

L311
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

109.574,16
35%
L311-5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

Όλη η περιοχή εφαρμογής
25.000,00
35%
L311-6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Δήμοι Χαιρώνειας, Ορχομενού, Αλιάρτου, Τανάγρας
45.000,00
35%
L311-7
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Όλη η περιοχή εφαρμογής
39.574,16
35%
Δικαιούχοι (όλες οι δράσεις του L311): Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

L312
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

912.630,50
35%
L312-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός δ.δ. Αράχοβας & Σχηματαρίου
419.380,00
35%
L312-2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός Σχηματαρίου
220.000,00
35%
L312-3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός δ.δ. Αράχοβας & Σχηματαρίου
223.249,50
35%
L312-5
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
Όλη η περιοχή εφαρμογής
50.000,00
35%
L313
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.048.526,01
35%
L313-5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός δ.δ. Αράχοβας
570.000,00
35%
L313-6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

Όλη η περιοχή εφαρμογής
278.526,01
35%
L313-8
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Όλη η περιοχή εφαρμογής εκτός δ.δ. Αράχοβας
200.000,00
35%
Δικαιούχοι (όλες οι δράσεις των L312 & L313): Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ) 800/2008.
Η περιοχή εφαρμογής των προκηρυσσόμενων δράσεων της παρούσας 3ης Πρόσκλησης, περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δ.Δ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Δ.Δ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Δ.Δ. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
Δ.Δ. ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ
Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ
Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ
Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ.Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (εκτός σχεδίου πόλης)
Δ.Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ.Δ ΠΥΡΓΟΥ
Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ
Δ.Δ. ΛΟΥΤΣΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ
Δ.Δ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Δ.Δ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ
Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Δ.Δ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δ.Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Δ.Δ. ΠΕΤΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Δ.Δ. ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
Δ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ
Δ.Δ. ΕΛΕΩΝΟΣ
Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ
Δ.Δ. ΕΛΛΟΠΙΑΣ
Δ.Δ. ΞΥΡΟΝΟΜΗΣ
Δ.Δ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ
Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ.Δ. ΑΡΜΑΤΟΣ
Δ.Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ(εκτός σχεδίου