ΕΠ. Βοιωτίας: Το Γ.Ε.ΜΗ «μοναδικός εθνικός τόπος» εμπορικής δημοσιότητας

Κοινοποίηση στα Social Media

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νόμος 4281/2014, με την επωνυμία «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και τα άρθρα 202 έως 208, στην λειτουργία των εμπορικών εταιριών και την απαραίτητη εμπορική δημοσιότητα τους.

Συγκεκριμένα, ορίζεται, ότι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), το οποίο τηρείται στα Επιμελητήρια της χώρας, καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας.

Όπως αναφέρεται, με το άρθρο 202 ρυθμίζεται το ζήτημα της δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων και στοιχείων. Το Γ.Ε.ΜΗ καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας, ενώ η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το Φ.Ε.Κ διατηρείται έως και το τέλος του 2015, ατελώς. Επιπρόσθετα, η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ συνεπάγεται τη δραματική μείωση του κόστους που βάρυνε τις επιχειρήσεις για τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.

Με τα άρθρα 203- 208 επιτρέπεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ να υποβάλουν εξ’ αποστάσεως, με ηλεκτρονικό τρόπο, κάθε εταιρική τους πράξη, στοιχείο και ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων και στοιχείων που από το νόμο απαιτείται να καταχωρηθούν σε αυτό, με μειωμένο κόστος και χρόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση, δεδομένου, ότι μειώνεται ο όγκος των εξυπηρετούμενων πολιτών ενώπιον των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ στα Επιμελητήρια και δεν απαιτείται πια η ψηφιοποίηση να γίνεται από τις Υπηρεσίες.

Τέλος, με τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής, η επιχείρηση απαλλάσσεται και από το κόστος μετάβασης για την πληρωμή των σχετικών τελών σε κάποια ΔΟΥ ή τράπεζα, καθώς το σύστημα επιτρέπει και την εξ΄ αποστάσεως ηλεκτρονική πληρωμή.

Αναλυτικά, οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΕ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 202

Το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται

ως εξής:

«Άρθρο 232

  1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών

που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο,

όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέ-

πεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια

της εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του

Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/

2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαι-

ρετική. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ι-

στοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική. Προθε-

σμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσί-

ευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαι-

ρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δη-

μοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

  1. Όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του

ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της

εταιρίας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έ-

ντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο

στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα

στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών

που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέ-

σα.

  1. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την

31.12.2015.»

Άρθρο 203

Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297)

προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

«Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτεί-

ται όταν αυτά περιλαμβάνονται ήδη στο φάκελο του υ-

πόχρεου ως πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή έ-

χουν υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο νό-

μο. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης αντίθετης

διάταξης στο νόμο, οι υπόχρεοι δεν υποχρεούνται να

προσκομίζουν σε υλική (έγχαρτη) μορφή οποιοδήποτε

έγγραφο και στοιχείο, το οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν

στο Γ.Ε.ΜΗ. με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»

Άρθρο 204

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται

ως εξής:

«3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που ανα-

φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όπως και κάθε

έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώρηση

ή δημοσιεύει με επιμέλειά του ο υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ.,

υποβάλλεται κατ’ επιλογή του υπόχρεου σε έντυπη ή σε

ηλεκτρονική μορφή. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση,

τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλο-

νται με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ηλεκτρονικής υ-

πογραφής της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του π.δ.

150/2001 (Α΄ 125) ή ψηφιακής υπογραφής, η οποία πρέ-

πει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατά-

ξεις της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του

άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Για τη διαβίβαση

των εγγράφων και των στοιχείων οι υπόχρεοι υποχρεού-

νται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και

κωδικού πρόσβασης (username και password) που χορη-

γεί το Γ.Ε.ΜΗ. για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο

του Γ.Ε.ΜΗ. και το οποίο δίδεται στους υπόχρεους των

οποίων η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας έχει

λάβει χώρα προηγουμένως μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS

ή άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου. Όλοι οι υπό-

χρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορι-

σμένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσε-

ων γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1

υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και

κωδικού πρόσβασης (username και password) από το

Γ.Ε.ΜΗ., έως την 1.1.2015.»

 

 

 

 

 

Άρθρο 205

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται

ως εξής:

«1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής

στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, απο-

σπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται

στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την

προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγρά-

φεται στην παράγραφο 4, η οποία λαμβάνει χώρα και με

ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία περίπτωση ο ενδια-

φερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδει-

κτικό πληρωμής σε υλική (έγχαρτη) μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ..

Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να εισπράττει κάθε ποσό (ενδεικτικά

φόρο ή τέλος κ.λπ.) υπέρ τρίτων, σχετικά με την κατα-

χώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.,

καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων

και πιστοποιητικών. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υ-

πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κάθε

άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορί-

ζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία είσπραξης και α-

πόδοσης των άνω ποσών.»

Άρθρο 206

Στην παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 προστίθε-

ται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δω-

ρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του η-

λεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγω-

γής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτά-

ται δημόσια στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από

την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είτε με επιμέλεια των υπόχρεων

προσώπων.»

Άρθρο 207

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 προστίθε-

ται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.

3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση

αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο

λαμβάνουν χώρα ατελώς.»

Άρθρο 208

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του

ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η

διόρθωση και η μεταβολή κατά την προηγούμενη παρά-

γραφο, πραγματοποιούνται, μετά από αίτηση του υπό-

χρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε

τρίτου που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτη-

ση του υπόχρεου υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα

στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..»