Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και την υπ’ αριθ.  1222/2014 απόφασή του, όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ωςΑντιδημάρχους του Δήμου Θηβαίων, με θητεία από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1. Τον κ. Κίτσο Σπυρίδωνα του Δημητρίου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Τη λειτουργία και το συντονισμό  των υπηρεσιών :

(1)         Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

(2)         Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

(3)         Του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής

(4)         Του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β. Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.

δ. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε. Το δικαίωμα υπογραφής βεβαιώσεων «Περί χορήγησης αγροτικών αδειών σε στρατεύσιμους».

2. Τον κ. Χατζησταμάτη Ανδρέα του Δημητρίου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Τη λειτουργία και το συντονισμό  των υπηρεσιών :

(1)     Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

(2)         Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

(3)         Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

(4)          Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας του Καταναλωτή του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

(5)         Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(6)          Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β. Την έκδοση και ανανέωση αδειών Πωλητών Παραγωγών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.

δ. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.

 

3. Τον κ. Τσαραμπάρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.

στ. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

ζ. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.

η. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

θ. Τη συνεργασία  με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των προβλημάτων της.

4. Τον κ. Μητσάκη Γεώργιο του Διαμαντή για τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών με  την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα :

α. Τη λειτουργία και το συντονισμό   των υπηρεσιών:

(1)        Του Γραφείου Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

(2)    Του Γραφείου Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

(3)  Του Γραφείου Ανάπτυξης Δευτερογενή-Τριτογενή Τομέα και Απασχόλησης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Επίσης του μεταβιβάζει τις  παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.

στ. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

ζ. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.

η. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

θ. Τη συνεργασία  με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

5. Τον κ. Σκαλή Γεώργιο του Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης με  τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

 

α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών.

στ.. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

ζ.Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.

η. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

θ. Τη συνεργασία  με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.