Εκλέγονται τα μέλη των επιτροπών του Δήμου Ορχομενού την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο Δημοτικό κατάστημα Ορχομενού στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή : 1) Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 2) Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  3) Των  μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής  , θα διεξαχθεί η  προβλεπόμενη από το άρθρο όγδοο του Ν.  4279/2014 ( ΦΕΚ  158/τ.Α/8.8.2014 ) εκλογή  ( με μυστική ψηφοφορία ) των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης  Δήμων ( Π..Ε.Δ ) Στ. Ελλάδας.