Η δημοπρασία για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στις παραλίες Σαράντι και Αγ.Νικολάου και 7 ακόμη θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1o: Επαναληπτική διενέργεια δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους,  έναντι ανταλλάγματος, στην παραλία “Σαράντι” της Τ.Κ. Χωστίων και στον οικισμό “Αγ. Νικόλαος” της Τ.Κ. Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων, για δραστηριότητα  εκμίσθωσης  θαλάσσιων μέσων αναψυχής του κοινού.

2ο : Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια συσκευών e-PASS και Fast Pass για την ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων και τον ορισμό υπολόγου.

3ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 12.300,00 € για μίσθωση χημικών τουαλετών για την Δ.Ε. Πλαταιών.

4ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 1.553,49 € για προμήθεια μειωτών πίεσης και άλλων εξαρτημάτων μετατροπής του δικτύου στα Βάγια.

5ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 5.489,49 € για προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για τα δημοτικά συνεργεία.

6ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 24.575,40 € για μίσθωση χημικών τουαλετών για την Δ.Ε. Θήβας.

7ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 4.474,74 € για προμήθεια σκυροδέματος για τα δημοτικά συνεργεία.

8ο : Ανατροπή δεσμεύσεων οικ. ετους 2014.