Με 29 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Ιουλίου το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Εκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 έως την 30/06/2014 (Αρ. Απ. Οικ. Επιτροπής 209/2014)

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης μετά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσής του μέχρι 30-06-2014. (Αρ. Απ. Οικ. Επιτροπής 211/2014)

3.Αναμόρφωση ετήσιων στόχων προϋπολογισμού για την απομένουσα χρονική περίοδο (Ο.Π.Δ. 2014 – πίνακας 5Α). (Αρ. Απ. Οικ. Επιτροπής 212/2014)

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 200/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».

5.Αποδοχή ποσού 36.900,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

6.Αποδοχή ποσού 69.000,00€ από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων 2014) που αφορά την Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και κατανομή αυτού.

7.Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 8053/22-4-2014 (ΑΔΑ ΒΙ0ΒΒ – ΘΔ1) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ένταξης του έργου: «Τροφώνια Δήμου Λεβαδέων» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ).

8.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Αναγνώριση οδού ως κοινόχρηστη προϋφιστάμενης του έτους 1923».

9.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 42/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έπειτα από εξέταση του υπ΄αριθμ. 4587/2014 αιτήματος κατοίκων που επηρεάζονται από την κυκλοφορία της οδού Θερμοπυλών σύμφωνα με την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη και αιτούνται τροποποίηση αυτής».

10.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Έγκριση Περιβαλλοντικών (ΜΠΕ) για ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από το «Βιοαέριο ισχύος 250Kwe» στην περιοχή Δαυλείας θέση «Νταλίπι ή Πάλιουρας» του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας από την ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε.».

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

12.Άρση απαλλοτρίωσης και εκ νέου επιβολή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 485 επί της οδού Έρκυνας.

13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Τοιχων Αντιστήριξης στη Δ.Κ. Κυριακίου».

14.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».

15.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Οδού Αισχύλου από Ποταμό Έρκυνα έως οδό Φίλωνος».

16.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων».

17.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλων Παπαϊωάννου».

18.Γνωμοδότηση γα επιβολή προστίμου-ρήτρες στην εταιρεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια ενός Βυτιοφόρου Οχήματος με διαγωνισμό σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μετά το  υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

19.Γνωμοδότηση γα επιβολή προστίμου-ρήτρες στην εταιρεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια  δύο Διαξονικών Φορτηγών με Γερανό με διαγωνισμό σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μετά το  υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

20.Γνωμοδότηση γα επιβολή προστίμου-ρήτρες στην εταιρεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια  δύο απορριμματοφόρων  τύπου πρέσας 12κ.μ.  με διαγωνισμό σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μετά το  υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

21.Γνωμοδότηση γα επιβολή προστίμου-ρήτρες στην εταιρεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια  ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 22κ.μ.  με διαγωνισμό σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μετά το  υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

22.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

23.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά: «Κατανομή 78.204,79€ σε Α/θμια – Β/θμια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και σχολικό τροχονόμο.

24.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.

25.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 35/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Δήμου Χαιρώνειας) που αφορά: «Την κατάρτιση του κανονισμού άρδευσης Δήμου Χαιρώνειας».

26.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «Πάσχα 2014» του Δήμου Λεβαδέων.

27.Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε δημότες Δ.Λ. λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεων μετά την πυρκαγιά της 28 & 29 /8/2013.

28.Διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Τροφώνια 2014».

29.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΠΟΔΑΛ που αφορά: «Εξασφάλιση ποσού ΦΠΑ 562.062,40€ για το έργο: -Αγορά Εξοπλισμού μηχανημάτων για το ΧΥΤΑ Λιβαδειάς».