Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων με 36 θέματα!

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1o: Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων.

2ο : Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 124/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θηβών.

3ο : Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 163/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θηβών.

4ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 των Αγάτσα Αριστείδη και Ιωάννη Ο.Ε.

5ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 της Αγγελίνας Δήμητρας του Κων/νου.

6ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 Αγγελόπουλου Ευαγγέλου του Νικολάου.

7ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 της Δρίτσας Αικατερίνης του Θεοδώρου.

8ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Κοσμά Δημητρίου του Ιωάννη.

9ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Κυριαζή Απόστολου του Παναγιώτη.

10ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Λαζάρου Σπυρίδωνα του Ανδρέα.

11ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 της Μαρανή Παναγιώτας του Βασιλείου.

12ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Μελισσάρη Νικολάου του Κων/νου.

13ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 της Μουτοπούλου Μαρίας του Ιωάννη.

14ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Μπάτσου Κων/νου του Αθανασίου.

15ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Πετεινάρη Πέτρου του Αποστόλου.

16ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Σαγκαλέλη Φίλιππου του Νικολάου.

17ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Σταματέλου Ιωάννη του Γεωργίου.

18ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Τσοπανέλη Δημητρίου του Γεωργίου.

19ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Φιλιππή Σπυρίδωνα του Δημητρίου.

20ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 της Φλωρού Ευθυμίας του Ιωάννη.

21ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Χρήστου Βίκτωρ του Κωνσταντίνου.

22ο : Ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4257/14 του Χρήστου Κωνσταντίνου του Βίκτωρ.

23ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 29.600,00 € για τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

24ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 3.340,81 € για προμήθεια φωτοαντιγράφων εντύπων και σχεδίων.

25ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 2.604,53 € για τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων του Δήμου.

26ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 110,70 € για προμήθεια 20 μπλοκ δελτίων παραγγελίας.

27ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (αφορά συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας των συστημάτων πληροφοριακών πινακίδων, επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού & συντήρηση ανελκυστήρα).

28ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € για προμήθεια πομποδεκτών FAST PASS για ΚΗΥ-6299 και ΚΗΥ 6140 οχημάτων του Δήμου.

29ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 350,55 € για προμήθεια φακέλων με μονόχρωμη εκτύπωση και οικογενειακών φακέλων με εκτύπωση.

30ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 4.993,80 € για προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μηχανημάτων αποψίλωσης.

31ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 14.997,39 € για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Πλαταιών.

32ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 3.763,80 € για προμήθεια πλωτών σημαντήρων οριοθέτησης ακτών.

33ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Θ.

34ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 € για επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΘ.

35ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 5.692,85 € για προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας.

36ο : Ανατροπή δεσμεύσεων οικ. ετους 2014.