Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Δ.Γ.Π.) καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους, για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Υφιστάμενη κατάσταση─Διαπιστώσεις.

1. Η ανάρτηση των φερομονικών παγίδων άρχισε την 30-06-2014 και ολοκληρώθηκε την 04-07-2014, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις περιοχές βαμβακοκαλλιέργειας της Π.Ε. Βοιωτίας. Οι περιοχές ανάρτησης επιλέχθηκαν με βάση τη συχνότητα εμφάνισης τόσο του πράσινου, όσο και του ρόδινου σκουληκιού, κατά τις πέντε (5) τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους.

  1. Οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία (εποχή σποράς 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου)) βρίσκονται στο στάδιο του  σχηματισμού  χτενιών και σποραδικά έναρξης σχηματισμού ανθέων.

3. Οι συλλήψεις των φερομονικών παγίδων σε ορισμένες περιοχές με βεβαρυμένο ιστορικό ( Πρ.Ηλίας-Ανθοχώρι) είναι μέχρι τώρα σχετικά χαμηλές με Μ.Ο. γύρω στα 20 άτομα για το πράσινο και  4,5 άτομα για το ρόδινο σκουλήκι, με αυξητικές πάντως τάσεις.

4. Επίσης ο Μ.Ο. συλλήψεων στις υπόλοιπες περιοχές είναι 66 άτομα για το πράσινο και  24 άτομα για το ρόδινο σκουλήκι.

5. Μηδενικά είναι  τα ευρήματα από τις μέχρι τώρα δειγματοληψίες και τους επιτόπιους ελέγχους που διενήργησαν οι Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την παρουσία προνυμφών και προσβολών από τους ανωτέρω εχθρούς.

6. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί και  αναφερθεί η παρουσία,  αφίδων και  τετρανύχου στις βαμβακοφυτείες, χωρίς όμως να έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα.

7. Οι σπορές στην Π.Ε. Βοιωτίας, έγιναν  από 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου στη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργειών.

8. Γενικώς, η μέχρι τώρα εξέλιξη των βαμβακοφύτων, δεν θεωρείται ικανοποιητική. Έχει διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση της ανάπτυξης των βαμβακοφύτων κατά τα πρώτα στάδια του φυτρώματος, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και υψηλών ποσοστών υγρασίας  από 20 Μαϊου έως 20 Ιουνίου, γεγονός που οδηγεί σε οψιμισή  τους, με όλα τα προβλήματα που αυτή επιφέρει (αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης των δύο σκουληκιών).

 

Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές :

Συστήνεται στους παραγωγούς, σε όλη την καλλιεργητική περίοδο, να κάνουν ορθολογική χρήση τω αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο όσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων. Είναι γνωστό, ότι η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη βλάστηση και το ύψος των φυτών, σε βάρος των καρποφόρων οργάνων και ταυτόχρονα καθιστούν τους φυτικούς ιστούς ευαίσθητους σε προσβολές εντόμων και ασθενειών.

Επίσης, συνιστάται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (αναστολείς υπερβλάστησης), στις περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους απαιτείται, καθότι αυτοί συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών, στην πρωιμότητα των φυτικών οργάνων, καθώς και στην ισόρροπη ανάπτυξή των φυτών.

Αυτή την εποχή, γενικά, δεν συνιστώνται καθόλου ψεκασμοί εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Οι λόγοι είναι:

1) Οι πληθυσμοί των εχθρών είναι σε επίπεδα, που τα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά και παρασιτοειδή) έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν και συνεπώς η δράση τους δεν πρέπει να καταργηθεί από τη χρήση εντομοκτόνων και κυρίως αυτών της κατηγορίας του ευρέως φάσματος, όπως πυρεθροειδή και οργανοφωσφορούχα. Η εφαρμογή τέτοιων εντομοκτόνων προκαλεί την εξολόθρευση των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την πληθυσμιακή έκρηξη άλλων εχθρών της καλλιέργειας, όπως αφίδων, θριπών και τετρανύχων, αλλά και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

2) Τα βαμβακόφυτα, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης είναι ακόμη σε θέση να αναπληρώνουν πλήρως την απώλεια των καρποφόρων οργάνων. Συνεπώς, χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντομοκτόνων αυτή την εποχή, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια (προσβολή από τετράνυχο) και ταυτόχρονα να αυξήσει σημαντικά το κόστος καλλιέργειας.

Οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με εντομοκτόνα. Οι φερομονικές παγίδες είναι απλώς μέσα πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου προσβολής, αλλά και του ύψους της προσβολής. Ο μοναδικός τρόπος πρόγνωσης και εκτίμησης του κινδύνου από τους εντομολογικούς εχθρούς και ιδιαίτερα από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, είναι οι επιτόπιες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται στους καλλιεργητές, ότι στα αρχικά στάδια, οι εντομολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι είναι συνήθως τοπικές και περιορισμένης έκτασης, γεγονός που σημαίνει, ότι ακόμη και στο ίδιο βαμβακοχώραφο, το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από σημείο σε σημείο.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου οι βαμβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται ως απαραίτητο να επισκοπούν τις καλλιέργειές τους δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα:

-Για το πράσινο σκουλήκι:

Μέχρι την πτώση των ανθέων και την έναρξη της καρπόδεσης, συνιστάται να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώσουν πάνω από έξι (6) έως οκτώ (8) νεαρές προνύμφες (σκουλήκια μήκους μέχρι 1 εκ.) σε εκατό (100) φυτά, επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας, ή εναλλακτικά, πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη, σε φυτά επί της γραμμής και σε μήκος ενός (1) μέτρου. Στην περίπτωση αυτή δεν συνιστώνται σε καμία περίπτωση πυρεθροειδή και οργανοφωσφωρούχα εντομοκτόνα. Συνιστάται η χρήση σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου, diflubenzuron, spinosadκαι emamectin.

-Για το ρόδινο σκουλήκι:

Στο στάδιο της ανθοφορίας, συνιστάται να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες), σε τυχαίο δείγμα εκατό (100) ανθέων, από πέντε (5) τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

Στις περιοχές που υπάρχει συχνή εμφάνιση του ρόδινου σκουληκιού (Ανθοχώρι, Πρ.Ηλίας, Παρόρι, κ.λ.π.), όσοι παραγωγοί χρησιμοποιούν τη βιοτεχνική μέθοδο της διατάραξης της σύζευξης με φερομόνες και δεν έχουν μέχρι τώρα αναρτήσει τους εξατμιστήρες φερομόνης, θα πρέπει να το πράξουν αυτό άμεσα.

Επισημαίνεται, ότι αυτή η μέθοδος καταπολέμησης είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, και η εφαρμογή της, υπό ορισμένες αναγκαίες προϋποθέσεις, ενθαρρύνεται θερμά. 

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. 

 

 

ΜΕ Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.ΝΣΗΣ &α.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ