Δικαίωμα συμμετοχής μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοινώνεται ότι για τη νέα σχολική χρονιά 2014-2015 οι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ που βρίσκονται στη Λιβαδειά, ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ που βρίσκεται στο Κυριάκι και ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ που βρίσκεται στον ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ,  θα συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  που αφορά τη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να εγγράψουν  τα τέκνα τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι  μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:α)να είναι άνεργες ή β)να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή γ) να είναι αυτοαπασχολούμενες ή να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γυναικών θα ξεκινήσει  να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ από τις 25/07/2014 στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.A.  (www.eetaa.gr) , της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr)  και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr) .

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 25/07/2014 έως 04/08/2014. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται η 04/8/2014 και ώρα 14.00μ.μ.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε: Μυλλέρου 73 – 77 Τ.Κ.10436 ΑΘΗΝΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες για να προμηθευτούν το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ  να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Τ.Α. (http://www.eetaa.gr ή της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr)  και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr).