Δημοπράτηση για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Στις 01/07/2014 ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του ανοικτού διεθνούς  διαγωνισμού, που αφορά το κυρίως υποέργο για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 20.098.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τεύχη δημοπράτησης για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έλαβαν 27 εταιρείες εκ’ των οποίων στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι παρακάτω τέσσερις υποψήφιοι ανάδοχοι, η κοινοπραξία εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ με Μ.Τ. ΑΤΕ, η κοινοπραξία εταιρειών WATT ΑΕ με ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΕ, η κοινοπραξία εταιρειών ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ με ΑΑΓΗΣ ΑΕ και η εταιρεία ΕΤΒΟ ΑΤΕ.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ενδεκαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του ΦοΔΣΑ, των Δήμων Μελών, της ΠΕΔ, του ΤΕΕ και των εργοληπτικών εταιρειών θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των υποψήφιων αναδόχων.

Να σημειώσουμε ότι, το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται η αποπεράτωση της κατασκευής της ΜΕΑ μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2015).

Το έργο καλύπτει όλους τους στόχους που θέτει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την εκτροπή των βιοαποβλήτων αποφεύγοντας ως φορέας και κατ’ επέκταση ως πολίτες τα δυσβάστακτα πρόστιμα από την μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Να αναφέρουμε ότι, η Ελληνική νομοθεσία (ν. 4042/2011) που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απορρίμματα, προβλέπει από το 2016 ειδικό τέλος ταφής (πρόστιμο) ύψους 35€/τόνο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5€/τόνο κάθε έτος έως του ποσού των 60€/τόνο σε περίπτωση που οδηγούνται απευθείας σε ταφή τα απορρίμματα χωρίς να προηγείται η επεξεργασία τους.

Η ΜΕΑ θα διαχειρίζεται 35.000 τόνους/έτος αστικά απορρίμματα των Δήμων Μελών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ καθώς και τη λυματολάσπη των βιολογικών καθαρισμών τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη μελέτη δυναμικότητά της και θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αερόβιας – αναερόβιας ζύμωσης με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγή compost και τύπου compost (clo). Ωστόσο η ΜΕΑ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων να γίνεται διακριτά ανά κάδο (πράσινο, μπλε, καφέ), ανεξαρτήτου ποσότητας, ώστε να αποφεύγεται η ανάμειξη μεταξύ τους και να προκύπτουν καθαρότερα προϊόντα (υλικά ανακύκλωσης, compost και τύπου compost υλικό). Να αναφέρουμε ότι η μέθοδος της αερόβιας – αναερόβιας επεξεργασίας αποτελεί μια βιολογική διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων, διαφορετική από τις μεθόδους θερμική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση κτλ), ευρέως διαδεδομένη και εφαρμόσιμη στην Ευρώπη αλλά πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Επίσης να θυμίσουμε ότι, έχει αποφασιστεί από το φορέα και από τους Δήμους Μέλη του ότι, με την κατασκευή της ΜΕΑ θα προχωρήσει και το πρόγραμμα της διαλογής στην πηγή των βιοαποδομήσιμων αστικών απορριμμάτων με την ένταξη στο σύστημα αποκομιδής του επιπλέον ρεύματος των καφέ κάδων.

Με την κατασκευή της ΜΕΑ δίνεται οριστική λύση στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της περιοχής μας, λύνεται το πρόβλημα της διαχείρισης της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών, ανακτούνται πολύτιμα υλικά (ανακυκλώσιμα), προστατεύεται το περιβάλλον και εφαρμόζεται η νομοθεσία. Επίσης δημιουργούνται έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανακυκλώσιμων υλικών μειώνοντας έτσι τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν οι πολίτες, αποφεύγονται τα πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα η κατασκευή της ΜΕΑ συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και το συμφέρον των πολιτών της περιοχής μας, προχωράει γρήγορα στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση των αστικών αποβλήτων της περιοχής ευθύνης της δίνοντας με αυτό τον τρόπο οριστικές λύσεις στα χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.

 

Από  την

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ  Α.Ε