Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Κοινοποίηση στα Social Media

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Δ.Γ.Π.) καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας. Απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Υφιστάμενη κατάσταση─Διαπιστώσεις.

  1. Οι βαμβακοκαλλιέργειες κατά πλειοψηφία (εποχή σποράς 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου) βρίσκονται στο στάδιο των 5-8 πραγματικών φύλλων και σε ύψος 10 cm περίπου.

2. Οι σπορές στην Π.Ε. Βοιωτίας έγιναν σχεδόν κανονικά από 25 Απριλίου έως 5 Μαϊου και δεν έχουν αναφερθεί πρώιμες σπορές, δηλαδή γύρω στις 10 Απριλίου.

  1. Γενικώς, η μέχρι τώρα εξέλιξη των βαμβακοφύτων δεν θεωρείται ικανοποιητική. Διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση της ανάπτυξης των βαμβακοφύτων κατά τα πρώτα στάδια του φυτρώματος, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και υψηλών ποσοστών υγρασίας (>70%) του πρώτου εικοσαημέρου του Μαϊου και κυρίως του Ιουνίου, μέχρι και σήμερα. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων αναμένεται οψίμιση των καλλιεργειών, με όλα τα προβλήματα που αυτή επιφέρει. Μεταξύ αυτών είναι και η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μεγάλων πληθυσμών τόσο του πράσινου, όσο και του ρόδινου σκουληκιού, αλλά και άλλων παθογόνων οργανισμών (τήξεις, αδρομυκόσεις) με καταστρεπτικές συνέπειες για τις καλλιέργειες.

Επίσης, από τα τέλη Μαΐου έως σήμερα, διαπιστώθηκε σποραδικά η εμφάνιση τετρανύχων και αφίδων.

Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές :

Συστήνεται στους παραγωγούς και για όλη την καλλιεργητική περίοδο, να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο όσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων. Είναι γνωστό, ότι η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη βλάστηση και το ύψος των φυτών, σε βάρος της παραγωγής καρποφόρων οργάνων και ταυτόχρονα καθιστούν τους φυτικούς ιστούς ευαίσθητους σε προσβολές εντόμων και ασθενειών.

Επίσης, συνιστάται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (όπως Pix, κ.α.), στις περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους αυτό απαιτείται. Είναι γνωστό ότι αυτοί συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών, στην πρωιμότητα των φυτικών οργάνων, καθώς και στην ισόρροπη ανάπτυξή των φυτών.

Σε αυτή τη φάση, γενικά, δεν συνιστώνται καθόλου ψεκασμοί τόσο εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, όσο και εναντίον άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπες, τετράνυχοι κ.α.). Οι καλλιεργητές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην απόφαση για εφαρμογή ψεκασμών και καλό είναι να προβαίνουν σε εφαρμογές μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και πάντα με σκευάσματα φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι λόγοι είναι:

1) Οι πληθυσμοί των εχθρών είναι σε επίπεδα, που τα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά και παρασιτοειδή) έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν και συνεπώς η δράση τους δεν πρέπει να καταργηθεί από τη χρήση εντομοκτόνων και κυρίως αυτών της κατηγορίας του ευρέως φάσματος, όπως πυρεθροειδή και οργανοφωσφορούχα. Η εφαρμογή τέτοιων εντομοκτόνων προκαλεί την εξολόθρευση των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την πληθυσμιακή έκρηξη άλλων εχθρών της καλλιέργειας, όπως αφίδων, θριπών και τετρανύχων, αλλά και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

2) Τα βαμβακόφυτα, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης είναι ακόμη σε θέση να αναπληρώνουν πλήρως την απώλεια των καρποφόρων οργάνων. Συνεπώς, χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντομοκτόνων αυτή την εποχή, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια και ταυτόχρονα να αυξήσει σημαντικά το κόστος καλλιέργειας.

Επίσης για προφύλαξη από ενδεχόμενες προσβολές από μύκητες εδάφους οι καλλιεργητικές εργασίες είναι το καλύτερο μέτρο αντιμετώπισής τους (σκαλίσματα μεταξύ των γραμμών, παραχώσεις κ.λ.π.).

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου οι βαμβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, συστήνεται ως απαραίτητο να επισκοπούν τις καλλιέργειές τους δύο (2) φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα:

-Για το πράσινο σκουλήκι:

Μέχρι την πτώση των ανθέων και την έναρξη της καρπόδεσης, συνιστάται να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώσουν πάνω από έξι (6) έως οκτώ (8) νεαρές προνύμφες (σκουλήκια μήκους μέχρι 1 εκ.) σε εκατό (100) φυτά, επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας, ή εναλλακτικά, πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη, σε φυτά επί της γραμμής και σε μήκος ενός (1) μέτρου. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή δεν συνιστάται  η χρήση πυρεθροειδών και οργανοφωσφωρούχων εντομοκτόνων. Συνιστάται η χρήση σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου, diflubenzuron, spinosadκαι emamectin.

-Για το ρόδινο σκουλήκι:

Στο στάδιο της ανθοφορίας, συνιστάται η διενέργεια ψεκασμού μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες), σε τυχαίο δείγμα εκατό (100) ανθέων, από πέντε (5) τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας. 

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. 

 

 

ΜΕ Ε.A.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ