16 θέματα προς συζήτηση στο Συμβούλιο της Περιφέρειας τη Δευτέρα 16 Ιουνίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Στις 16 Ιουνίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.30 π.µ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8) θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
µε τα ακόλουθα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
: Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 2ο
: Έγκριση 5ης
Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 3ο
: Έγκριση της µελέτης «Τροποποίηση Κτηµατολογικών πινάκων οδού Νεοχωράκι-
Τανάγρα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας κ.Αθανάσιος Μαριγούδης.

ΘΕΜΑ 4ο
: Τροποποίηση της υπ.αρ.51/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας (πρακτικό 4 της 31-3-2014, θέµα 4ο
) σχετικά µε την έγκριση σύναψης και όρων της
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του ∆ήµου Τανάγρας, για την εκτέλεση του έργου
«∆ιαπλάτυνση Γέφυρας στη θέση Βρύση τκ Τανάγρας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας κ.Αθανάσιος Μαριγούδης.

ΘΕΜΑ 5ο
: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των
εργασιών τροποποίησης του κόµβου Μιχαηλίδη στην επαρχιακή οδό Θηβών – Μουρικίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 6ο
: Ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 5η
Γενική Συνέλευση και
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευβοϊκής Ανώνυµης Εταιρίας Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
κ. Σταύρος Τσελάς.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία , 10 Ιουνίου, 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αρ.πρωτ.: Οικ. 279
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010
ΠΡΟΣ : 1.Tον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ταχ.∆/νση : Υψηλάντη 1 Ελλάδας.
Τ.Κ : 35100 Λαµία 2.Τους κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες
Πληροφορίες : Γαµβρογιάννη Χ. Στερεάς Ελλάδας.
Τηλέφωνο : 22313-51272 3.Τους κ.κ.Περιφερειακούς
Email : gram_per_symvouliou@pste.gov.gr Συµβούλους Στερεάς Ελλάδας.
Ελληνική

ΘΕΜΑ 7ο
: Αύξηση του ορίου πιστώσεων έτους 2014, σε έργο τις Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ540
(Ειδικό Πρόγραµµα Ν.Φθιώτιδας – Έργα) του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο
: Έγκριση 1ης
Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
από Πιστώσεις ∆ιαφόρων Φορέων έτους 2014, για την Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 9ο
: Έγκριση πρότασης αύξησης του ορίου πιστώσεων του εθνικού Π∆Ε έτους 2014 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επιµερίζεται σε έργα των Συλλογικών Αποφάσεων
ΣΑΕΠ766,ΣΑΕΠ066 και ΣΑΕΠ566.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 10ο
: Έγκριση 1ης
Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Ευβοίας,
Π.Ε.Φθιώτιδας & Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο
: Έγκριση 1ης
τροποποίησης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Εύβοιας έτους
2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 12ο
: Έγκριση 1ης
τροποποίησης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Ευρυτανίας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους
2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 13ο
: Έγκριση 1ης
τροποποίησης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Φωκίδας έτους
2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 14ο
: Έγκριση 1ης
τροποποίησης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε.Φθιώτιδας έτους
2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 15ο
: Έγκριση 1ης
τροποποίησης Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του προγράµµατος Έργων
Περιφέρειας από πιστώσεις Τακτικών Κ.Α.Π., έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο
: Έγκριση χρηµατοδότησης δεκατριών νέων υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης του
έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ευρυτανίας» µε κωδικό αριθµό
2013ΕΠ06600005 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 17ο
: Έγκριση χρηµατοδότησης επτά νέων υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Συντήρηση, αποκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας» µε κωδικό αριθµό 2013ΕΠ06600007 της
Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 18ο
: Έγκριση χρηµατοδότησης ενός νέου υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Συντήρηση, αποκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Βοιωτίας» µε κωδικό αριθµό 2013ΕΠ06600008 της
Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 19ο
: Κατάρτιση του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους
2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στις Συλλογικές Αποφάσεις :ΣΑΕΠ766,
ΣΑΜΠ766,ΣΑΕΠ066,ΣΑΜΠ066,ΣΑΕΠ166 καθώς και την νέα Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ566.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος
Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 20ο
: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις
Λαϊκές Αγορές ∆ήµου Μώλου – Αγ.Κων/νου & ∆οµοκού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόµου.

ΘΕΜΑ 21ο
: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις
Λαϊκές Αγορές Αταλάντης, Μαλεσίνας & Μαρτίνου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόµου.

ΘΕΜΑ 22ο
: Τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ Άµφισσας, ∆ήµου ∆ελφών
Π.Ε.Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ Ευγενία Οικονόµου.