Δήμος Θηβαίων : ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων σε ρέματα και δάση

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπενθυμίζουμε στους δημότες ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, υλικών κλάδευσης κλπ, σε ρέματα και δάση, προς αποφυγή  κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ρίψη απορριμμάτων εκτός των κάδων, και η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών συνιστά παράβαση και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με βαριές συνέπειες για τους δράστες.

 

Υποχρεούνται στην αποψίλωση-καθαρισμό οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών χώρων, στα πλαίσια της πυροπροστασίας.

Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 01-05-2014, οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση –καθαρισμό καθώς και την απομάκρυνση της βλάστησης και τυχόν άλλων καυστών υλικών , σκουπιδιών κλπ, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  των υπόχρεων, ο Δήμος με βάση τη σχετική Νομοθεσία  ( υπ. αρ.  4/12 Πυροσβεστική Διάταξη και Ν. 3852/10 άρθρο 94, παρ. 1     « Καλλικράτης»)  επιβάλλει  πρόστιμα. Οι υπόχρεοι επίσης που δεν συμμορφώνονται  διώκονται  ποινικά  βάση του  άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, και ο καθαρισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με χρέωση  των ιδιοκτητών. Yπόψη ότι το προσωπικό του Δήμου λόγω της μεγάλης έκτασης δεν επαρκεί και για τον καθαρισμό θα χρησιμοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί , εξωτερικός συνεργάτης όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

 

Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων πλησίον δασικών εκτάσεων στα πλαίσια της πυροπροστασίας

Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 01-05-2014, οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων  πλησίον  δασικών εκτάσεων(Μοσχοποδίου , Κιθαιρώνα κλπ), θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό-αποψίλωση της βλάστησης και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας προς την πλευρά του δάσους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της  υπ’ αρ.9/2000  Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει με την  9Α /2005 όμοια(ΦΕΚ Β΄ 1554).

Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιους τους δασικούς μας πνεύμονες καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών.

Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του και μας αφορά όλους.