Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων την Παρασκευή 13 Ιουνίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1o: Πλειοδοτική, προφορική και φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση  των καταστημάτων υπ’αρ. 7 και 20 της Δημοτικής Αγοράς Θήβας.
Εισηγητής: Ιωάννης Σουλιώτης

2ο : Ανάκληση απόφασης για υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο για προσδιορισμό τιμής μονάδος για την ιδιοκτησία Παπαχατζή – Σπανού.
Εισηγητής: Κων/νος Χαλβατζής Νομικός Σύμβουλος του Δήμου

3ο : Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου  : «Κατασκευή χώρων ταφής Νεκροταφείου Βαγίων»
Εισηγητής: Μαρία Παγώνη

4ο : Ανάκληση των αριθ. 20 & 62/2014 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων ύστερα απο το αριθ. 2502/03-06-14 έγγραφο της Θ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων καθώς και την απο 06-06-2014 Εισήγηση του Δικηγόρου του Δήμου μας κ. Κων/νου Χαλβατζή
Εισηγητής: Κερασία Ντανάση Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

5ο : ?σκηση ή μη ένδικων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιγ του Ν. 3852/14, κατά της αριθ. 9263/02-12-2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διαδίκους τον Δήμο Θηβαίων και τον Ευθύμιο Ιωαννίδη του Γεωργίου
Εισηγητής: Κερασία Ντανάση Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

6ο : Εισήγηση για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το αρθρο 51 του ν. 4557/14, του οφειλέτη,  Σύρου Γεωργίου του Αλεξάνδρου
Εισηγητής: Κερασία Ντανάση Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

7ο : Εισήγηση για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το αρθρο 51 του ν. 4557/14, της οφειλέτιδας Κοτοβού Μαρίας
Εισηγητής: Κερασία Ντανάση Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών