Συνεδριάζει με 7 θέματα σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις   16 Απριλίου  2014  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί Οριστικής Ένταξης έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αγωγού Άρδευσης στη θέση «Γύφτισσα» Δήμου Ορχομενού» από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Υπογραφή σύμβασης. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου )
2. Περί Οριστικής Ένταξης έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μεταλλικού Φράγματος στη θέση «Μπούτι» Αγίου Ανδρέα» από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Υπογραφή σύμβασης. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΚ Αγίου Ανδρέα Αθανάσιος Κουτομάνος  )
3. Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 106/2014 απόφασης οικονομικής επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού – ετησίου προγράμματος δράσης, και τεχνικού προγράμματος έτους 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος )
4. Έγκριση της υπ΄ αρίθμ. 104/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού του έτους 2013. ( Εισηγητής: Δήμαρχος )
5.  Έγκριση της υπ΄ αρίθμ. 105/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού του έτους 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος )
6. Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 1/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που αφορά έγκριση απολογισμού για το οικονομικό έτος 2013. ( Εισηγητής: Καράλη Παρασκευή )
7. Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 18/2014 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης Ενέργειας στα υφιστάμενα Αντ/σια του Δήμου Ορχομενού» ποσού 23.999,76 ευρώ με Φ.Π.Α. καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτής. ( Εισηγητής: Λουκάς Τριανταφύλλου )