Με 36 θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας τη Μ.Δευτέρα το απόγευμα.

Κοινοποίηση στα Social Media

Η 9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2014, ημέρα Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Διόρθωση της υπ’αριθ. 88/2014 απόφασης Δημοτ.Συμβουλίου η οποία αφορούσε την υποβολή 1ης επικαιροποιημένης – τροποποιημένης πρότασης της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» και κωδικό MIS : 376271 στο ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή σεναρίου επί της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ του Δ.Πλαταιών.

3. Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 142/2010 απόφασης του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Θίσβης, για το στάδιο Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Θίσβης (σχετ. η υπ’αριθ. 17/2014 απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής) (θέμα από αναβολή).

4. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή και οργάνωση της εμποροπανήγυρης έτους 2014 .

5. Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Θηβαίων στους αιτούντες κτηνοτρόφους, για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010.

6. Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού των προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Θηβαίων.

7. Λήψη απόφασης για την Επαναδέσμευση της ιδιοκτησίας Χρυσαλένης συζ. Αποστόλου Βενιζέλου στον Αγ.Βασίλειο Δ.Ε. Πλαταιών και επανακαθορισμός της ζώνης παραλίας Αγ.Βασιλείου Δ.Ε. Πλαταιών.

8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 97 σε συμμόρφωση της υπ’αριθ. 124/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙΝ-ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και των υπ’αριθ. 3295/24-9-2013, 584/11-2-2014 εγγράφων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

9. Λήψη απόφασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 139, 140 σε συμμόρφωση της υπ’αριθ. 127/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία των Μαρίνας χας. Γ.Σταυρή, Ευαγγελίας χας. Β.Βάγια, Ιωάννας Χαρίτου και Θεμιστοκλή Χαρίτου.

10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 665 σε συμμόρφωση της υπ’αριθ. 31/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία Αντωνίου και Χρυσάνθης Ελευθερίου και σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 1363/28-5-2012 εγγράφου της Δ/νσης Πολ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για τοποθέτηση καντινών στις Τοπικές Κοινότητες Χωστίων, Λεύκτρων, Ξηρονομής και  Καπαρελλίου.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την συνέχιση του προγράμματος ανακύκλωσης (σχετ. η υπ’αριθ. 18/2014 απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής).

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου και ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης της αξίας του προς εκποίηση υλικού, σύμφωνα με τοάρθρο 5 του Π.Δ. 270/81.

14. Έγκριση άδειας εκσκαφής κατά μήκος κοινοτικών δρόμων για την τοποθέτηση υπόγειου καλωδίου μέσης τάσης, για την ηλεκτρική διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Μαρίστι –Μαυροβούνι» συνολικής ισχύος 42MW του Δήμου Θηβαίων.

15. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας «Ευάγγελος Σάλτας – Βασιλική Αδάμ Ο.Ε. Ζωοτροφικής Θηβών Ο.Ε.».

16. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 307/9-9-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση Προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Ταμείου του Δήμου.

17. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β’ στον κ. Μιχαλόπουλο Χρήστο του Δημητρίου, κάτοικο Θηβών.

18. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ στον κ. Κατσιμίχα Νικόλαο του Θεοφάνη, κάτοικο Τ.Κ. Λεύκτρων Δ.Θηβαίων.

19. Αποδοχή πίστωσης ποσού 79.453,29€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Λειτουργικές ανάγκες Σχολείων – Δαπάνη για Σχολικούς Τροχονόμους α’ εξαμήνου 2014» (χρημ. εντολή 12782/2014).

20. Εκμίσθωση των υπ’αριθ. 7 και 20 Καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (σχετ. η υπ’αριθ. 27/2014 απόφαση της Δημοτ.Κοιν.Θήβας).

21. Παράταση της υπ. αρ. 294/14 δημοπρασίας για την  μίσθωση χώρου στέγασης των συνεργείων του Δήμου και στάθμευσης των δημοτικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων.
22. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων Δήμου Θηβαίων.
23. Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 368/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής βεβαιωμένων εσόδων από καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Θίσβης».

24. Εξέταση αίτησης του κ. Κατσαμπέκη Αναστάσιου για την παράταση μίσθωσης του υπ’ αρ. 26 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (θέμα από αναβολή).

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

26. Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη διαφόρων κόμβων».

27. Λήψη απόφασης για τον τρόπο ανάθεσης μελέτης «Μελέτη συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης».

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή χώρων ταφής Νεκροταφείου Βαγίων».

29. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Οδοποιία Υπάτου».

30. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Βελτίωση οδού Οιδίποδος».

31. Παραχώρηση μιας αίθουσας του 9ου Δημοτ.Σχολείου για την υλοποίηση προγράμματος εγγραματισμού ενηλίκων ROMA στα πλαίσια συνεργασίας του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών ROMA» που υλοποιείται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

32. Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Ελλοπίας στους γονείς των μαθητών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία χορού σε μαθητές και γονείς.

33. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 σε Σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων.

34. Κατανομή πίστωσης ποσού 6.372,01€ στους Σχολικούς Τροχονόμους για το α’ εξάμηνο 2014.

35. Αποδοχή πίστωσης και κατανομού ποσού 73.081,28€ στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως ορίζεται με την απόφαση 66/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’αριθ. 3/23014 απόφαση της Επιτροπής Παιδείας.

36. Έγκριση πρακτικής άσκησης της Σπουδάστριας Μωραίτη Στυλιανής, στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, στο Δήμο Θηβαίων.