Επιστολή Γιαννόπουλου υποψήφιου Περιφερειάρχη Στερεάς προς Μ.Μ.Ε

Κοινοποίηση στα Social Media

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

όπως γνωρίζετε, κατά τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα του περιφερειάρχη της Στερεάς Ελλάδος.
Επειδή ήδη παρατηρούνται συγκεκριμένα μεμονωμένα περιστατικά μονομερούς και μη αντικειμενικής προβολής συγκεκριμένων υποψηφίων και συνδυασμών από ορισμένους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 5Α παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 2 και 29 του Συντάγματος προκύπτει ότι για την «ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης που αποτελεί έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας απαιτείται, μεταξύ άλλων, η κατά το δυνατόν πληρέστερη, έγκαιρη, πολύπλευρη, αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση του εκλογικού σώματος από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Συναφώς με την ανωτέρω συνταγματική επιταγή το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3870/2010 περί των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων και ελέγχου αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ορίζει: «α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασμών.
β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών επιτρέπεται, ως εξής: i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές. ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά. iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση. iv. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας. v. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 ν. 3870/2010, στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους εντύπων μέσων ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 22 και 6 παρ. 2 του Ν. 2328/1995 οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να μεριμνούν για την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και τη διασφάλιση της πολυφωνίας.

Με βάσει τα ανωτέρω και με πρωταρχικό σκοπό την ήρεμη και κατά το δυνατόν επωφελέστερη για τους ψηφοφόρους της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα σας προσκαλώ να συμβάλλετε και εσείς στην πραγματοποίηση αυτού του σκοπού και σας καλώ:
– να εφαρμόσετε χωρίς εξαιρέσεις και αμερόληπτα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
– να τηρήσετε τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ισοτιμίας,
– η παρουσίαση των σχετικών θεμάτων στα δελτία ειδήσεων ή στις λοιπές εκπομπές των σταθμών σας να μην γίνεται κατά τρόπο, αλλά και από πλευράς χρόνου, που να ευνοεί ένα συγκεκριμένο συνδυασμό ή μεμονωμένους υποψηφίους,
– κατά τη μετάδοση εκπομπών ή πληροφοριών σχετικών με τις περιφερειακές εκλογές να προβάλλετε τις θέσεις και τις δραστηριότητες όλων των συνδυασμών υποψηφίων τηρώντας τους κανόνες της αντικειμενικότητας, της ίσης κατανομής του χρόνου παρουσίασής τους, όπως και της ισομερούς παρουσίασής τους στις ζώνες τηλεθέασης.
Με την πίστη ότι τελικά κατά τον προεκλογικό αγώνα θα επικρατήσει η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία, ώστε ο τελικός κριτής, ο ψηφοφόρος, να μπορέσει ανόθευτα να κρίνει όλες ανεξαιρέτως τις υποψηφιότητες, όπως απαιτεί η δημοκρατία.

Mε τιμή
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στ.Ελλάδας.

από http://thivagr.blogspot.gr/