Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 40 θέματα θα συζητηθούν στο συμβούλιο του Δήμου Δεβαδέων τη Μεγάλη Δευτέρα

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 14Απριλίου 2014, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 έως την 31/03/2014 (Α΄ 3μηνο)

2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον: «Καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2014».

-2.2.Εξέταση επιπλέον αιτημάτων πολιτών περί του καθορισμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2014.

3.Έγκριση των αποφάσεων των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2014.

4.Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής & φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης – λήξης της αρδευτικής περιόδου 2014, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων, τομέα θέσης σύμφωνα με 28/3/15-4-1957 αρ.4 § 1,2 Β.Δ.

5.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την : «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση».

6.Έγκριση της απόφασης της Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφισταμένου εκκοκκιστηρίου βάμβακος  – σπορελαιουργείου της ΔΑΚΑΡ  Α.Ε.Β.Ε.  στο 2ο χλμ ΕΟ Λιβαδειάς – Αθήνας στο Δήμο Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας  της Δ.Κ. Λιβαδειάς της Δ.Ε. Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων.

7.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2014 και Τεχνικού Προγράμματος».

8.Αποδοχή ποσού 36.690,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 ΣΑΤΑ και κατανομή αυτού.

9. Αξιοποίηση αστικών ακινήτων του Δήμου Λεβαδέων.

10.Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος οδού Καλλιαγκάκη , οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην Κτέλ και πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

11.Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αποκατάστασης βλαβών πλακόστρωσης στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων».

12.Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου»

13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας».

14.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων».

15.Διάλυση της εργολαβίας για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στην Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της Αρχαίας Βρύσης Δήμου Δαύλειας».

16.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας.

17.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών και  καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

18.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού (Πλην Τ.Ε. Κυριακίου).

19.Υποβολή αιτήματος παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού.

20.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».

21.Έγκριση 3ου ΑΠΕ, καθώς και 3ου ΠΚΝΤΜΕ για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

22.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδων (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος).

23.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νέου Νεκροταφείου» και έγκριση μελέτης.

24.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

25.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

26.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

27.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

28.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

29.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

30.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

31.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

32.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

33.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

34.Απ΄ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων σε εταιρείες που υπάρχουν ήδη εγκατασταθέντα πληροφοριακά συστήματα.

35.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων στην Δ.Ε. Χαιρώνειας» και έγκριση μελέτης.

36.Μετάθεση συμβάσεων για την  προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Διαξονικών Φορτηγών με Γερανό».

37.Μετάθεση συμβάσεων για την  προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Βυτιοφόρου Οχήματος».

38.Μετάθεση συμβάσεων για την  προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Τύπου Πρέσας 22 κ.μ.».

39.Εξέταση αιτήματος συλλόγου Φαέθων.

40.Εξέταση αιτήματος πολίτη.