Συνεδριάζει το Δ.Σ. του δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων -Πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου – Διοικητήριο.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.΄Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012  μέχρι την 30/9/2012.

2 Αξιολόγηση και κατάρτιση όρων σύναψης δανείου ποσού #2.974,462 €# με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2  του Ν.4038/12».

3.Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.& Δανείων για 8 έτη και χορήγηση περιόδου χάριτος 3 ετών εντός της οποίας θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 348/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης, τροποποίηση  του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2012    με την εγγραφή των αντιστοίχων νέων Κ.Α.».

5.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 107/2012 απόφασης της ΔΕΥΑΛ που αφορά: «Επιμήκυνση διάρκειας πληρωμής χορηγηθέντος δανείου στη ΔΕΥΑΛ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων».

6.Απ΄ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην εταιρεία ΝΙΟΥΡΟΠΑΜΠΛΙΚ Α.Ε.

7.«Αποδοχή ποσού { 316.490€ }  του Προγράμματος  Σ.Α.Τ.Α.  έτους 2012  (1η  δόση) για την εκτέλεση των έργων , και  κατανομή αυτού» .

8.«Αποδοχή ποσού 34.410,00€  από  Υπουργείο  Εσωτερικών , Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.  ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012 )  που αφορά την Επισκευή  -Συντήρηση  Σχολικών  Κτιρίων    και   κατανομή  αυτού».

9.Αποδοχή Τροποποίησης μελέτης του έργου: <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ >> και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του εν λόγω έργου.

10.Εγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

11.΄Εγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)”.

13.Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου : ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ”  .

14.Έγκριση και παραλαβή της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση οδών για σύνταξη μηκοτομών για το έργο «Σωληνωτό δίκτυο για την άρδευση 4.000 στρεμμάτων στην αναδασμωθείσα περιοχή Παρορίου».

15. Έγκριση και παραλαβή της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση οδών για σύνταξη μηκοτομών για το έργο «Σωληνωτό δίκτυο για την άρδευση 5.000 στρεμμάτων στην αναδασμωθείσα περιοχή Δαύλειας και Μαυρονερίου».

16.Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης για ένταξη έργου στα πλαίσια του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 11- Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας, κωδικός Πρόσκλησης 19.1/2177/02.05.2012 της ΜΟΔ Α.Ε.».

17.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «Τροφώνια 2012» του Δήμου Λεβαδέων.

18.Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης και ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου.

19.Έγκριση διενέργειας προμηθειών καυσίμων, τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου.

20.Έγκριση διενέργειας προμήθειας λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

21.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2013-2014.

22. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 42/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά τα: «Περί  δημοσιοποίησης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στο Ο.Τ. 460 στην

οδό Αισχύλου 10 στην ιδιοκτησία Χάνιου Παναγιώτη-Χάνιου Χρήστου, σε συμμόρφωση  με την 89/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς».

23.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 95/5-10-2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ» που αφορά την: «2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2012».

24.Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

25.Προέλεγχος για την χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στην κ. Κοσκινά Γεωργία.

26.Έγκριση εκτέλεσης δι΄αυτεπιστασίας του έργου «Συντήρηση Κατασκηνωτικού Κέντρου».