Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Θηβαίων: Έως τις 15 Μαϊου 2014 υποχρεούνται να δηλώσουν τα σημεία υδροληψίας οι ιδιοκτήτες και χρήστες τους

Κοινοποίηση στα Social Media

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση 145026/2014( ΦΕΚ 31/14-01-2014 Τεύχος Β) με τίτλο «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», για την συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.
Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα σημεία υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ειδικότερα:
α)Νέα σημεία Υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης.
β) Σημεία Υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.
γ)Υφιστάμενα σημεία Υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).
δ)Υφιστάμενα σημεία Υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).
ε) Όλα τα γένει υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις
Για τα σημεία υδροληψίας των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) η εγγραφή γίνεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Για τα σημεία Υδροληψίας των περιπτώσεων (δ) και (ε) όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 15η Μαίου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Πληρ. : Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Θηβαίων
Τηλ.Επικ. : 2262350661