Δημοπρασία του αναψυκτηρίου του Πνευματικού Κέντρου Κάστρου Βοιωτίας στις 31Μαρτίου 2014 στις 11:00π.μ.

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμαρχος Ορχομενού Ξηρογιάννης Κων/νος διακηρύσσει

Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την αναψυκτηρίου του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ Κάστρου., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81  με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφοράς με τιμή εκκίνησης του 200 € μηνιαίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης και να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας: α) εγγυητική επιστολή µιας εκ των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσού διακόσια σαράντα ευρώ (240,00 €), για τη διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δημοπρασίας µε σκοπό την προάσπιση  των  συμφερόντων του  ∆ήµου, που  θα  επιστραφεί  όταν  λήξει  η  δημοπρασία  στους συγκατέχοντες, εκτός του γραμματίου του επιτυχόντος πλειοδότη,   το οποίο θα χρησιμοποιηθεί µέχρι την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως, µετά δε την υπογραφή της θα αντικατασταθεί µε άλλη εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου µε το 10% του επιτευχθέντος µισθώµατος όλων των ετών για την καλή τήρηση των όρων της σύµβασης και β) βεβαίωση µη οφειλής τελών και δικαιωμάτων από το Ταµείο του ∆ήµου, από οποιαδήποτε αιτία .
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 31/03/2014 ώρα. 11π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ στην οδό 28ης Οκτωβρίου      Τ.Κ. 32100 Ορχομενός , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν θα προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί ακριβώς την ίδια ηµέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας από την καθορισμένη στην ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ στην οδό 28ης Οκτωβρίου      Τ.Κ. 32100 Ορχομενός στο τηλέφωνο 2261351108.

  Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ