Ενημερωτικό υλικό για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  ορίζεται  από  τις  διατάξεις  του 9  του Ν. 4015/201 1    όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  περίπτ.  α’  της  παρ. 1 του άρθρου τρίτου του Ν. 4171/13  καθώς και του άρθρου 196 του Νόμου 3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 44 του του Ν.3979/2011.

Ειδικότερα,  με  πρωτοβουλία  των  Περιφερειακών  Αυτοδιοικήσεων  της  Χώρας  μπορεί  να  συνιστώνται  αστικές  μη  κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό: α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων  που  παράγονται  στα  διοικητικά  όρια  της  κάθε  Περιφέρειας,  και  β)  Την  παροχή  υπηρεσιών τεκμηρίωσης,  υποστήριξης  και  προώθησης  των «καλαθιών  της  περιφέρειας. Οι  εταιρείες  αυτές  φέρουν επωνυμίες  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε  ο  όρος  «Αγροδιατροφική  Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας

Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν:
 Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
 Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.
 Φορείς  της  βιομηχανίας,  του  εμπορίου,  του  τουρισμού,  της  εστίασης  και  των καταναλωτών  (νομικά  και  φυσικά  πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
 Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  και  Ερευνητικά  Κέντρα,  τα  οποία  εδρεύουν  στην  οικεία  Περιφέρεια  ή  δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε
φορά «καλάθι της περιφέρειας»

Η λογική  της  συμμετοχής  όλων  των  προαναφερθέντων φορέων  στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη έχει ως
αφετηρία την αναγνώριση της δομής και λειτουργίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας και κατ’έπέκταση της
αναγκαιότητας για την ολοκληρωμένη διαχείρισή της αλυσίδας αυτής.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αγροδιατροφική  Σύμπραξη  αποτελεί  βασικό  πυλώνα  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  «Καλάθι Αγροτικών  Προϊόντων  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας»  το  οποίο  έχει  εγκριθεί  από  το  Περιφερειακό Συμβούλιο.
Όπως  είναι  γνωστό  το  «Καλάθι»  αποτέλεσε  το  πρώτο  ολοκληρωμένο  βήμα  της  Περιφέρειας  Στερεάς
Ελλάδας  σε  μια  προσπάθεια  δημιουργίας  μιας  νέας  προοπτικής  για τον  πρωτογενή  τομέα  στην  οποία
κεντρική και κυρίαρχη θέση θα κατέχει η παραγωγή διατροφικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό η Αγροδιατροφική Σύμπραξη φιλοδοξεί να συμβάλλει:
 αφενός  στην  ενίσχυση της  τοπικής  εφοδιαστικής  αλυσίδας  αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες  οι οποίες  θα  συμβάλλουν  στην  αύξηση  της  ζήτησης  των  προϊόντων  του  «καλαθιού»  από  τους κατοίκους  και  τους  επισκέπτες  της  Περιφέρειας.  Οι  πρωτοβουλίες  αυτές  θα  συμβάλλουν  στη βελτίωση  της  διασύνδεσης  των  τοπικών  καναλιών  παραγωγής‐εμπορίας  ώστε  τα  προϊόντα  του καλαθιού να  τοποθετηθούν  στα  ράφια  των καταστημάτων λιανικού εμπορίου  τροφίμων και  στα
menus των επιχειρήσεων εστίασης της Περιφέρειας
 αφετέρου  στη  βελτίωση  της  αναγνωρισιμότητας  μέσω  της  ανάπτυξης  κοινών  και  ενιαίων μηχανισμών  προβολής  και  προώθησης  των  τοπικών  προϊόντων  οι  οποίες  δεν  θα  υποκαθιστούν  αλλά  θα  συμπληρώνουν σχετικές  πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς.

ΣΚΟΠΟΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 η  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο  ανάδειξη  και  παρουσίαση  των  ωφελημάτων  της  τοπικής  και Μεσογειακής Διατροφής
 η  βελτίωση  της  αναγνωρισιμότητας  και  κατ’επέκταση  της  ζήτησης  των  αγροδιατροφικών  προϊόντων  της  Στερεάς  Ελλάδας.
 η διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
 η μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
 η  προβολή  &  προώθηση  τοπικών  προϊόντων  υψηλής  ποιότητας  και  ασφάλειας,  με  ισχυρά  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
 η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
 η δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικού και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.
 η δημιουργία συνεργειών μεταξύ αγροδιατροφικού και τουριστικού τομέα της Περιφέρειας
 η  διάσωση  &  προώθηση  των  τοπικών  ποικιλιών  και  φυλών,  οι  οποίες  σε  αρκετές  περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.
 η  ενδυνάμωση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  για  την  αύξηση  ευκαιριών  απασχόλησης  στον αγροδιατροφικό τομέα
 η ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών  πρακτικών που  ακολουθούνται  σε όλα τα στάδια  της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων
 η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος
 η  παρακολούθηση  των  εξελίξεων  και  των  τάσεων  όσον  αφορά  στις  διατροφικές  προτιμήσεις  του  καταναλωτικού  κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους
 η  αναγνώριση,  μελέτη  και  ανάληψη  δράσης  για  την  αντιμετώπιση  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  την  οργάνωση  και  λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας

Ως ιδιαίτερος  σκοπός –ειδικά για  την επόμενη Προγραμματική Περίοδο  ‐τίθεται  η ενεργός  συμμετοχή της Αγροδιατροφικής  Σύμπραξης  σε  Επιχειρησιακές  Ομάδες  Ευρωπαϊκών    Συμπράξεων  Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Για  την  επίτευξη  των  σκοπών  της,  η  Αγροδιατροφική  Σύμπραξη  προτίθεται  να  αναπτύξει  διάφορες  δραστηριότητες  μεταξύ των οποίων ενδεικτικά περιλαμβάνονται
 η  παροχή  γνωμοδοτήσεων  προς  την  Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση  Στερεάς  Ελλάδας  για  τη βελτίωση  της  εμπορικής  και  διατροφικής  αξίας  των  αγροδιατροφικών  προϊόντων  που  έχουν ενταχθεί  ή  δύνανται  να  ενταχθούν  στο  «Καλάθι  της  Περιφέρειας  »,  το  οποίο  συνιστά  γενικό επιχειρησιακό  σχέδιο  για  την  υποστήριξη  της  παραγωγής,  τυποποίησης,  μεταποίησης,  διάδοσης και εν γένει εμπορίας των προϊόντων αυτών στην τοπική και περιφερειακή αγορά, την εθνική και
τη διεθνή.
 η σύναψη συμφωνιών για παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη  της ή και άλλους συλλογικούς φορείς ή  μεμονωμένες  επιχειρήσεις  της  Περιφέρειας  ή  τους  μεμονωμένους αγρότες    σχετικά  με  τους τρόπους  προώθησης,  διανομής  και  βελτίωσης  της  ποιότητας  των  προϊόντων  τους  με  στόχο  την καλύτερη  διείσδυση  τους  στις  τοπικές,  εθνική  και  διεθνείς  αγορές  (ξενοδοχεία,  εστιατόρια, αλυσίδες  λιανικής  πώλησης,  λαϊκές  και  δημοτικές  αγορές,  δημοπρατήρια  αγροτικών  προϊόντων κλπ).
 ο  σχεδιασμός  και  οργάνωση  δράσεων  ενημέρωσης  –πληροφόρησης  ενδιαφερομένων  (όπως συνέδρια,  σεμινάρια,  διαλέξεις,  έντυπο  υλικό,  συναντήσεις  και  διαδικτυακές  αναρτήσεις)  για  τα  πλεονεκτήματα των  αγροδιατροφικών  προϊόντων της Περιφέρειας.
 η  συμμετοχή  σε  εθνικές  και  διεθνείς  εκθέσεις  καθώς  και  σε  εθνικά  ή  κοινοτικά  προγράμματα  προβολής και  προώθησης  αγροδιατροφικών προϊόντων.
 η ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες  ή  άλλες  εθνικές  ή  υπερεθνικές  οντότητες  για  των  προώθηση  των  προϊόντων  της περιφέρειας.
 η  επεξεργασία  προτάσεων  και  η  εισήγηση  στρατηγικών  προς  τους  αρμόδιους,  για  τη  βέλτιστη  αξιοποίηση των  εθνικών  και κοινοτικών πόρων και τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 η ανάπτυξη  συνεργασιών με φορείς (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρείες,  Συν/σμούς,  Ενώσεις)  σε  Ελληνικό  και  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο,  για  την  από  κοινού προώθηση  κοινών  στόχων  και  προγραμμάτων  και  την  ανταλλαγή  πληροφοριών,  ιδεών  και εμπειριών.
 η  προβολή  του  έργου,  της  αγροτικής  δραστηριότητας  και  των  προϊόντων  των    παραγωγών  και  επιχειρήσεων της  Περιφέρειας και η προώθηση της παρουσίας τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,  καθώς  και  η  τοποθέτησή  των  προϊόντων  τους  μέσα  στις  τάσεις  της  σύγχρονης γαστρονομίας.
 η δημιουργία και λειτουργία σχήματος πιστοποίησης για γεωγραφική ένδειξη που θα παραπέμπει  στα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα επικοινωνεί τις αξίες του  τόπου μας μέσω των  επιχειρήσεων που  θα  πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις και πρότυπα.
 η  παρότρυνση  επαγγελματιών  της  Περιφέρειας  για  τη  σύσταση  Τοπικών  Συμφώνων  Ποιότητας (ΤΣΠ), ως κοινές/συλλογικές προσπάθειες διαχείρισης της ιδιαιτερότητας επιμέρους περιοχών.
 η  διενέργεια ερευνών  αγοράς, καθώς και κάθε άλλης έρευνας  που  θα  συμβάλλει  στην  επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
 η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή   σκοπό, μετά από  σχετική  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
 η  δημιουργία  και  λειτουργία  δικτυακού  κόμβου  (www.stereagro.gr)  για  την  πληροφόρηση, προβολή,  προώθηση  και  εμπορία  των  προϊόντων  του  καλαθιού,  των  επιχειρήσεων  παραγωγής αυτών, αλλά και  ποικίλων  υποστηρικτικών  ή  παράπλευρων  υπηρεσιών και  δραστηριοτήτων  που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
 η συγκρότηση προσαρμοσμένης οργανωτικής υποδομής και  η θέσπιση σχετικών κανόνων για την  εξυπηρέτηση  των  σκοπών.
 κάθε  άλλη  συναφής  προς  τα  προαναφερόμενα  ενέργεια  που  θα  αποβλέπει  στην  προώθηση  της
κατανάλωσης των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
Για  τη  σύσταση  της  εταιρείας  απαιτείται  οικονομική  συμμετοχή  η  οποία  ανέρχεται  για  κάθε  εταιρικό μερίδιο  σε  500,00  €,  ενώ  το  ύψος  της  ετήσιας  εισφοράς  θα  προσδιοριστεί  με  απόφαση  της  Γενικής Συνέλευσης.
Η εταιρεία θα έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών.
Το συνολικό ύψος του εταιρικού κεφαλαίου θα διαμορφωθεί μετά την υποβολή όλων των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για  συμμετοχή.