Ξεκινάει σήμερα 21/3 η καταχώριση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων 2014. Όλες οι λεπτομέρειες σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοινοποίηση στα Social Media

Από σήμερα, Παρασκευή 21/3 τίθεται σε εφαρμογή η διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρισης της αίτησης μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΔΕΕ) (http://entitlements.opekepe.gr/) για το έτος ενίσχυσης 2014. Προκειμένου να καταχωρισθεί διαδικτυακά η αίτηση μεταβίβασης, είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012 και 2013 ισχύει ο παλιός κωδικός και δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού. Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνεται ότι, από την ημερομηνία λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταχώρηση είναι υποχρεωτική και αιτήσεις που παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, απορρίπτονται. Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, εφαρμόζεται κατά περίπτωση, ποσοστό παρακράτησης υπέρ του εθνικού αποθέματος.

Αναλυτικά η εγκύκλειος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ως προς την φετινή διαδικασία καταχώρισης αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων:

  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) για το έτος ενίσχυσης 2014 είναι η Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014. Ειδικά για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, είναι δυνατή η αποδοχή αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη με τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, ήτοι την Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014.
  2. “Ταυτόχρονη” μεταβίβαση ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που αποκτήθηκαν από μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του ιδίου έτους. Ταυτόχρονη μεταβίβαση δύναται να αιτηθεί μόνο 1) ο αποδέκτης μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. λόγω κληρονομιάς που ταυτόχρονα μεταβιβάζει τα Δ.Ε.Ε. που κληρονόμησε το ίδιο έτος που τα απέκτησε και 2) ο αποδέκτης της λύσης ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη, που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα Δ.Ε.Ε. που επεστράφησαν σε αυτόν με τη λύση της ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.
  3. Στην περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων (εκτός από την περίπτωση κληρονομιάς) τα ειδικά δικαιώματα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε εκτατικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και ο αποδέκτης υποχρεούται να ενεργοποιεί αντίστοιχο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων με τον αριθμό των ειδικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, που του μεταβιβάζονται.
  4. Στην περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς στο τρέχον έτος ενίσχυσης 2014, ο αποδέκτης-κληρονόμος δεν μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή των κληρονομηθέντων ειδικών δικαιωμάτων σε εκτατικά.
  5. Στην περίπτωση μεταβίβασης των πρόσθετων δικαιωμάτων ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ως ειδική στήριξη με βάση το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, η μεταβίβαση συνοδεύεται υποχρεωτικά από μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού εκταρίων, και τα αντίστοιχα αγροτεμάχια θα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
  6. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη το 2014, μετά τη λήξη της μίσθωσης, η γη επιστρέφει αυτόματα στον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή αλλά όχι και τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης καθότι η ισχύς τους λήγει στις 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων. Έτσι, σε περίπτωση μίσθωσης της εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται στους μισθωτές, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και που θα δηλώσουν επιλέξιμα εκτάρια. Προβλέπεται, με κοινή απόφαση των αντισυμβαλλόμενων και προκειμένου τα δικαιώματα να κατανεμηθούν στον εκμισθωτή, η χρήση σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίηση και ψήφιση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δυνατότητας αυτής.
    Πριν τη λήξη της μίσθωσης, δεν είναι δυνατή η εκ νέου εκμίσθωση από τον μισθωτή ή από τον εκμισθωτή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με αγροτεμάχια, αν πρώτα δεν πραγματοποιηθεί λύση της μίσθωσης.
  7. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων πριν την λήξη της μίσθωσης, η μίσθωση δε λύεται αυτοδίκαια αλλά απαιτείται λύση της, με αντισυμβαλλόμενους πλέον τους κληρονόμους του θανόντα (ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα) και τον αντισυμβαλλόμενο.
  8. Στην περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων με μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.

από http://www.agrotypos.gr/