Οι λεπτομέρειες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2014 σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοινοποίηση στα Social Media

Τις λεπτομέρειες για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2014 (Δήλωση ΟΣΔΕ), δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε εγκύκλιο σχετικά με την «Εφαρμογή του Καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και Λοιπών Καθεστώτων και Μέτρων Στήριξης».Σύμφωνα με την εγκύκλιο η υποβολή της αίτησης (ΕΑΕ 2014) υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του απευθείας ή μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Για να είναι έγκυρη η δήλωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει και ηλεκτρονικό αρχείο εκτός της πρώτης σελίδας της αίτησης, υπογεγραμμένης από τον ίδιο και όλων των υποχρεωτικών εγγράφων. Επίσης, παραγωγός μπορεί να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α ́ βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

«Όλοι οι δικαιούχοι θα παραλάβουν προσωπικούς κωδικούς διαδικτυακής πρόσβασης στο σύστημα υποβολής αιτήσεων. Η παραλαβή των κωδικών θα πραγματοποιηθεί με πιστοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, είτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (για όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση μόνοι τους), είτε από τον Φορέα Α ή Φορέα Β βαθμού της επιλογής τους, εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση μέσω αυτών (σε κάθε περίπτωση θα ψηφιοποιείται η αντίστοιχη εξουσιοδότηση η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής)», αναφέρει η εγκύκλιος.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προγραμμάτων λογισμικού, περιλαμβάνεται και η εφαρμογή ψηφιοποίησης των δηλωμένων αγροτεμαχίων, η οποία ενσωματώνει το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Για το έτος ενίσχυσης 2014, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών που ορίζονται για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, (άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009), γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε:

  • Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή/scanner).
  • Δικαιολογητικά που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες π.χ. ΑΤΕ, ΚΕΠΥΟ, ΗΔΙΚΑ κ.α.
  • Δικαιολογητικά που υποβάλλονται χωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία της αίτησης.

Τα παραστατικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και δεν έχουν υποβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή έχουν τροποποιηθεί, είναι τα παρακάτω:

Α) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

Β) Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων,

Γ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού ιδρύματος

Δ) Αντίγραφα των παραστατικών κατοχής ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

Τα παραστατικά που υποβάλλονται κάθε έτος σε ηλεκτρονική μορφή, είναι τα παρακάτω:

Α) Τιμολόγια ή δελτία αποστολής πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού,

Β) Αντίγραφο παλαιού και νέου τύπου Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων,

Γ) Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους),

Δ) Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» ή Ατομική βεβαίωση κατοχής κοινοτικών/δημοτικών βοσκοτόπων

Ε) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τρίτου προσώπου, ψεκασμού καλλιεργειών.

Στ) Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας

Ζ) Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που ο γεωργός υποβάλλει αίτηση μέσω Φορέα Α ́ ή Β ́ βαθμού.

από http://www.agrotypos.gr/