Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Aναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
2. ΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 και των άρθρων 23.2.1 και 23.2.4 της διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» , δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης , για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου , τα οποία προσκόμισε η «Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΦΑΣΣΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» , προσωρινή ανάδοχος για την κατασκευή του ανωτέρω έργου ύστερα από το υπ΄ αριθμό 4843/17.02.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ ,ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)».
4. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 105.875,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ».
5. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 162.686,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».
6. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 118.918,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
7. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 212.074,37 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων (οδών Πεσόντων Μαχητών , Αθηνών , Καραγιαννοπούλου , Φίλωνος) Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς.
8. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 216.104,94 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».
9. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 69.178,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εξόφληση του έργου : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ».
10. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 39.741,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΥΛΕΙΑ».
11. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 35.799,49 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το του έργο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ».
12. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 38.952,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εξόφληση του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΊΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ».
13. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 31.091,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
14. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 30.710,13 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
15. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 11.473,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
16. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 38.615,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ ».
17. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 779,28 ευρώ για την μελέτη που φέρει τον τίτλο : «ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ».
18. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων.
19. ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.
20. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 73,80 ευρώ για έξοδα δημοσιεύσεων.
21. Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2014 και Τεχνικού προγράμματος ΄Εργων.

 
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ