Την Τετάρτη συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή στη Λιβαδειά

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 5η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. ΄Εγκριση πρακτικών διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας περί υπομίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο ΞΕΝΙΑ» στην περιοχή Κρύα Λιβαδειάς.
2. ΄Εγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ».
3. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΒΡΟΥΛΙΕΣ» της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων και έχει εμβαδόν 5,400 τ.μ.
4. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λιβαδιού (θέση «ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ – ΣΚΑΝΤΖΗ») στην περιοχή Τοπ. Κοινότητας Μαυρονερίου , κυριότητας του Δήμου Λεβαδέων και έχει έκταση 350 στρέμματα.
5. ΄Εγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λιβαδιού (θέση «ΓΟΡΙΤΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ») στην περιοχή Τοπ. Κοινότητας Παρορίου , κυριότητας του Δήμου Λεβαδέων και έχει έκταση 1.500,00 στρέμματα.
6. ΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 και των άρθρων 23.2.1 και 23.2.4 της διακήρυξης του έργου ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄ δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης , για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου , τα οποία προσκόμισε η επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» προσωρινή ανάδοχος για την κατασκευή του ανωτέρω έργου ύστερα από το υπ΄αριθμό 4848/17.02.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
7. ΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 και των άρθρων 23.2.1 και 23.2.4 της διακήρυξης του έργου ΄΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ’’ δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης , για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου , τα οποία προσκόμισε η Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΦΑΣΣΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» προσωρινή ανάδοχος για την κατασκευή του ανωτέρω έργου ύστερα από το υπ΄αριθμό 4843/17.02.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων.
9. Σύνταξη απολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος ‘’Μπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας’’ , οικονομικού έτους 2013.
10. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ».
11. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΛΗΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΚΙΟΥ».
12. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 76.157,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Μελέτη ΄Εργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου , ΄Εργων Προσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Γεωργίου.
13. Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.835,00 ευρώ για τα ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων.
14. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ύψους 4.487,75 ευρώ , για την πληρωμή μέρους δαπάνης σε διαταγή της 23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
15. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ύψους 24.123,13 ευρώ , για την πληρωμή δαπάνης στην Αθανασίου Αλεξάνδρα σε διαταγή στης 11/2004 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
16. Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ύψους 23.823,13 ευρώ , για την πληρωμή δαπάνης στην Καράτζαλη Γαρυφαλιάς σε διαταγή της 12/2004 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
17. ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων για την συντήρηση των λογισμικών του Δήμου Λεβαδέων.
18. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας».
19. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν «Συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων (Δήμος ΝΕΤ και Νομική Βάση Πληροφοριών)».
20. ΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορούν εργασίες εκτύπωσης (φωτοτυπίες , μητρώα αρρένων κ.α.) του Δήμου Λεβαδέων.
21. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού ύψους 150,00 ευρώ για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων σε σεμινάριο την 14/3/2014.
22. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 55.000,00 ευρώ που αφορούν εργασίς αποκομιδής απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Χαιρώνειας και Δαύλειας του Δήμου Χαιρώνειας.
23. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.992,39 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΚΙΟΥ».
24. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
25. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 85.717,45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων».
26. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 25.635,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
27. Διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 7.187,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
28. Υποβολή της αριθ. 3/2014 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Αγ. Τριάδας Δήμου Λεβαδέων με τίτλο ‘’Αποδοχή δωρεάς’’.