Τοπικές Δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στο Δήμο Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέες Προοπτικές Απασχολησιμότητας υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικές Δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στο Δήμο Θήβας», η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
ΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες των ακόλουθων κατηγοριών, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

• Άνεργοι, όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, οι οποίοι διαμένουν στο Δήμο Θήβας,
• Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί) οι οποίοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά από την 2.1.2011 και μετά. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητάς τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών (η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους)πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους και το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€.
• Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με εισόδημα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012 και κάτω των 9.000€ από άλλες πηγές. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 10 δράσεις, οι οποίες εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες και περιλαμβάνουν: μελέτη, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/επιμόρφωση, συντονισμό και διαχείριση πράξης, πληροφόρηση-συμβουλευτική υποστήριξη.
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του Σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την προώθησή τους στην απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα στο Δήμο Θήβας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ατομικής και συλλογικής επιχειρηματικότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι/ες μέλη των ανωτέρω κοινωνικών ομάδων και πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες και θα αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο Σχέδιο.
Προϋποθέσεις
1.Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ (εκτός Μητρώου ανεργίας).
2. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω)
3.Νέοι Επιστήμονες (με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω)
4.Να είναι κάτοικοι του Δήμου Θήβας
5.Να εντάσσονται στις ομάδες στόχου του Σχεδίου (όπως αναφέρονται παραπάνω). Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.Προσυμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
2.Πρόσφατο Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ
3.Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Δήμου-εντός 6 μηνών)
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6 μηνών)
5.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα(για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ)
6.Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (για τους νέους επιστήμονες)
7.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
8. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2012 από την Εφορία (Για την περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π. ότι νομίμως δεν υποβάλλει, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια).
9.Αντίγραφα τίτλων σπουδών/ ξένων γλωσσών/χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)
10.Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
11.Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή ένσημα Ι.Κ.Α. (εάν υπάρχουν)
Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούμενου.
Διαδικασία επιλογής: Μετά τη συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου/ας θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξή τους σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.