Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Επιμελητηριο Βοιωτίας, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), διοργανώνουν εξετάσεις για τους εκπαιδευόμενους στα επτά (7) προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, που υλοποίησε το Επιμελητηριο μας, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και τις ώρες 10.00πμ έως 12.30μμ, στο κτίριο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ.Κουτσοπετάλου 1), στην Λιβαδειά.

Συνολικά, 127 καταρτιζόμενοι θα μετάσχουν στις εξετάσεις, ώστε να λάβουν Οριστική Βεβαίωση Πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ.

Με την ευκαιρία, σημειώνουμε, ότι οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/-ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς, ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Τα «Προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων», αφορούν σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων και τήρησης των αρχών του HACCP και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε, ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχίζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε

στο Κ.Ε.Κ. Παιδεία, (Χαιρώνειας 39, Λιβαδειά)

τηλ. 22610-87300,  fax 22610-87300 και e-mail:kpaideia@otenet.gr.

καθώς και στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

τηλ.22610-28281, fax: 22610-21347 και e-mail: epimviot@otenet.gr

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης