Ίδρυση επιχειρήσεων σε μία ημέρα: Για ποια επαγγέλματα ξεκίνησε να ισχύει – Ποιες διαδικασίες καταργούνται

Κοινοποίηση στα Social Media

Πιλοτικές δράσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό και στην απλοποίηση των συστημάτων αδειοδοτήσεων, ξεκινώντας από 25 διαδικασίες αδειοδότησηςσυγκεκριμένων δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υλοποιεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι εναρμονισμένες με τον νόμο- πλαίσιο για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, που παρουσίασε χθες, 17 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσία του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Κατάργηση της απαίτησης υποβολής φακέλου δικαιολογητικών, στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία, θεσμοθέτησε και έθεσε ήδη σε ισχύ το σύστημα γνωστοποίησης, δηλαδή την πλήρη κατάργηση της απαίτησης υποβολής φακέλου δικαιολογητικών, στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (19 δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κλπ), καθώς και οι συναφείς γνωστοποιήσεις αναφορικά με την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος και προσθήκη σε αυτό άλλης συναφούς δραστηριότητας. Η γνωστοποίηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από τον δήμο.

2. Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας (κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας) και οι συναφείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος. Η γνωστοποίηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από τον δήμο.

3. Γυμναστήριο ή αθλητική σχολή (αρμοδιότητας γενικής γραμματείας Αθλητισμού), καθώς και οι συναφείς με αυτήν γνωστοποιήσεις όπως επέκτασης και μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, με το νέο σύστημα παύουν να ισχύουν:

– Η υποβολή φακέλου δικαιολογητικών.

– Η επεξεργασία δεδομένων και οποιοσδήποτε ex ante έλεγχος από τη διοικητική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση του ενδιαφερομένου.

– Η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης και αντίστοιχα.

– Η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περιπτώσεις εντοπισμού από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στοιχείων που συνιστούν λόγο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να είναι τα ακόλουθα:

1. Απαλλαγή των δημοσίων υπηρεσιών από την υποχρέωση ελέγχου μεγάλου αριθμού δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις λειτουργίας επιχειρήσεων, χαμηλής επικινδυνότητας και μηδαμινής ή ελάχιστης συνάθροισης κοινού.

2. Χρησιμοποίηση των αποδεσμευμένων από τον έλεγχο δικαιολογητικών υπαλλήλων για:

– Τον καλύτερο σχεδιασμό των προϋποθέσεων λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

– Συχνότερους και καλύτερης ποιότητας ex post (αναδρομικούς) ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η τήρηση της σχετικής με τη λειτουργία των επιχειρήσεων νομοθεσία.

3. Μετατόπιση μέρους της ευθύνης για την τήρηση της νομιμότητας από τη διοίκηση στον αιτούντα. Με τη διαφάνεια που προάγει η προτυποποίηση των διαδικασιών, η εφαρμογή του νόμου «περνάει» στα χέρια του παρόχου υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτός να αντιμετωπίζει πιο ανεξάρτητα, αλλά και πιο υπεύθυνα, το επαγγελματικό του εγχείρημα, δεδομένου ότι ο ασφυκτικός έλεγχος εκτός από τις εύλογες αντιδράσεις που δημιουργεί, παράλληλα μειώνει και την πρόθεση για ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας.

4. Μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τη διοίκηση (ανθρωποώρες, χαρτί, κτίρια υποδοχής κοινού κλπ).

5. Μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τον πολίτη και εστίαση στο έργο της επιχείρησής του. Ανάπτυξη της αίσθησης ότι οι ενέργειες στις οποίες αυτός αναγκάζεται να προβεί έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τον ίδιο και την επιχείρησή του και όχι τη διοίκηση.

6. Μακροπρόθεσμα βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μέσω αυτής βελτίωση της οικονομίας γενικότερα.

7. Μακροπρόθεσμα καλύτερη τήρηση της νομιμότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω των διενεργούμενων ex post ελέγχων με αποτέλεσμα την καλύτερη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, με τον τρόπο αυτόν, ολοκληρώνεται το πρώτο κύμα κατάργησης αδειοδοτήσεων σε επιλεγμένες επαγγελματικές δραστηριότητες και εισαγωγής του συστήματος γνωστοποίησης στη χώρα. Η νέα αυτή διϋπουργική δράση της οποίας η επιτυχής εφαρμογή θα διευκολύνει τη σταδιακή επέκταση της οργανωμένης κατάργησης των ex ante (εκ των προτέρων) ελέγχων σε όσο το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες άσκησης δραστηριότητας/ επαγγέλματος, εντάσσεται:

α) Στον στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των διοικητικών βαρών κατά 25%, ο οποίος ταυτίζεται με αντίστοιχο στόχο που έχει τεθεί σε επίπεδο ΕΕ.

β) Στην επιταγή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ για την κατάργηση των συστημάτων αδειοδότησης που δεν κρίνονται απολύτως επιβεβλημένα.

γ) Στη γενικότερη επικράτηση του συστήματος της γνωστοποίησης άσκησης δραστηριότητας/ επαγγέλματος στις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ.

από .newsit.gr