Πιο προσβάσιμο το Εθνικό Απόθεμα με τη νέα ΚΑΠ από το 2015

Κοινοποίηση στα Social Media

Δυνατότητα στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και περιφερειακό απόθεμα δικαιωμάτων ενίσχυσης δίνει ο νέος κανονισμός της ΚΑΠ, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφορεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου.

Το εθνικό απόθεµα δεν πρέπει να συγχέεται µε το «αποθεµατικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τοµέα».

Όπως θα διαβάσετε, το ποσό που θα παρακρατείται από τις άμεσες ενισχύσεις υπέρ του εθνικού – περιφερειακού αποθέματος δεν θα ξεπερνά το 3% και θα δίνεται κατά προτεραιότητα σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες.

Άρθρο 30 (Καν. 1307/2013)

∆ηµιουργία και χρήση του εθνικού αποθέµατος ή των περιφερειακών αποθεµάτων

1. Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί εθνικό απόθεµα. Για τον σκοπό αυτό, κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε γραµµική ποσοστιαία µείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το άρθρο 23 παράγραφος 1 µπορούν να δηµιουργούν περιφερειακά αποθέµατα. Για τον σκοπό αυτό, κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε γραµµική ποσοστιαία µείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 παράγραφος 2, προκειµένου να συγκροτήσουν το περιφερειακό απόθεµα.

3. Η µείωση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 δεν υπερβαίνει το 3% εκτός, εάν απαιτείται υψηλότερο ποσοστό, για να καλυφθούν οι ανάγκες χορήγησης που ορίζονται στην παράγραφο 6 ή στην παράγραφο 7 στοιχεία α) και β) για το έτος 2015 ή, όσον αφορά τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το άρθρο 36, για το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

4. Τα κράτη µέλη χορηγούν δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό τους απόθεµα ή τα περιφερειακό τους αποθέµατα σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισµού.

5. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 χορηγούνται µόνον στους γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται χορήγησης αµέσων ενισχύσεων κατά το άρθρο 9.

6. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το εθνικό τους απόθεµα ή τα περιφερειακά τους αποθέµατα για τη χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα, σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

από http://www.agronews.gr/