ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ: Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύναμων πολιτών από έσοδα κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα διατεθεί χρηματική ενίσχυση προς οικονομικά αδύναμους πολίτες για το έτος 2014 από έσοδα δύο κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.  Το ποσό ενίσχυσης θα είναι εξακόσια ευρώ (600 €) για κάθε δικαιούχο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων από Δευτέρα 17 έως Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, ώρες εργασίας 7:00 – 15:00, στο τηλ.: 22613 50841, κα Μαρίνα Κριμπά για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης που θα αποσταλεί  στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (θα τους δοθεί από τον Δήμο).
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο.
  3. Έκθεση κοινωνικής έρευνα των αρμόδιων κατά τόπου Δήμων ή Περιφερειών ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του κάθε ενδιαφερόμενου ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα (θα δοθεί από τον Δήμο).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους.
  6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 τελευταίου οικονομικού έτους.
  7. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμφωνητικού αν δεν διαμένει σε ιδιόκτητη οικία ή υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο κατοικίας αν φιλοξενείται ή βεβαίωση φιλοξενίας.
  8. Αντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση).
  9. Κάρτα ανεργίας αν υπάρχει.

10. Για τους διαζευγμένους απαιτείται διαζευκτήριο αν δε είναι σε διάσταση υπεύθυνη δήλωσης του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π.

11. Για τα άτομα με αναπηρία και προβλήματα υγείας, πιστοποιητικό αναπηρίας από το αρμόδιο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ ή ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρουν το είδος της πάθησης ή παθήσεων.

12. Αποδεικτικά και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος καθώς και κάθε είδους επίδομα που τυχόν λαμβάνει ο αιτών ή η οικογένεια του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (στεγαστικό, πολυτέκνων, αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών κλπ).

Το σύνολο των δικαιολογητικών θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Οικονομικών και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.