Ποιοι φοιτητές δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα

Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοίνωση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα εξέδωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης…

Σύμφωνα με αυτή:
«Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους.
Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών της σχολής ή του τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της.
Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη σχολή ή το τμήμα, όσοι φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές και όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες.
Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή.
Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών, θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαδικασία και δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής με τα εξής δικαιολογητικά ( έως τις 31 Μαρτίου 2014):
Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη σχολή ή το τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Επίσης, βεβαιώνεται η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος. Κατά το πρώτο έτος, αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπο Ε1), εάν δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ (εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (πέραν του ενός).
Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) όλων των μελών της οικογενείας (ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους).
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από το δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα η οικογένεια του φοιτητή).
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή (επικυρωμένο από την εφορία).
Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού.
Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
Προσοχή δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής (γονέας).
Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο φοιτητής, όταν:
α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς.
β) Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.
γ) Είναι πάνω από 25 ετών.
δ) Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου 2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
Η γραμματεία της σχολής/του τμήματος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της μόνιμης κατοικίας».

από thivagr.