Υποχρεωτικά αιτήσεις για υδροδότηση από τους δημότες Ορχομενού

Κοινοποίηση στα Social Media

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου μας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31/Β/14-1-2014) οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας:
1. για τα οποία πήραν άδεια χρήσης νερού για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005 (ανεξαρτήτως εάν η άδεια είναι σε ισχύ ή όχι) και κατά την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας ή
2. δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν πάρει άδεια χρήσης νερού ή υποβάλλει αίτηση χορήγησής της
υποχρεούνται   μέχρι την 15η Μαΐου 2014 να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας για την εγγραφή των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Επισημαίνουμε ότι σε όσους παραλείψουν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ ή/και αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού πριν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 Ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.