Θετική η έκθεση για τα οικονομικά του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας από τους Ορκωτούς Λογιστές

Κοινοποίηση στα Social Media

Την πλεονασματικά οικονομική εικόνα του Δήμου, αποτύπωσαν οι δείκτες των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011(1.1.2011-31.12.2011). Την Παρασκευή 24/01/2014 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας μεταξύ των άλλων θεμάτων προς συζήτηση, ήταν και το θέμα: «έγκριση έκθεσης, ελέγχου ορκωτών λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων απογραφής 1.1.2011 και χρήσης 2011(1.1.-31.12.2011)».

Η παρουσίαση κι η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων καθώς και οι διευκρινήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις και τις απορίες των Μελών του Δ.Σ., έγιναν από τον καθηγητή κ. Καραγιλάνη. Στην εισήγησή του, έκανε μία σύντομη αναφορά στο τρόπο με τον οποίο το δημόσιο (προ Καλλικράτη) ήλεγχε κι εμφάνιζε τα δεδομένα του, για να καταδείξει την αναγκαιότητα υιοθέτησης (όπως ορίζει ο «Καλλικράτης») της Απογραφής και Διπλογραφικής Λογιστικής μεθόδου «…δηλαδή να αποτυπώσουν όλη την περιουσία τους, όπως είναι λογιστικά πραγματική. Μέχρι σήμερα ο τρόπος ήταν απλός, τόσο απλός που να μην δείχνει την πραγματική εικόνα των οργανισμών του δημοσίου. Το σημαντικό είναι ότι μέσα από την αποτύπωση της απογραφής και του διπλογραφικού, αλλάζει η ίδια η λειτουργία της οργάνωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου…».

Στη συνέχεια παρουσίασε όλα τα στοιχεία λεπτομερώς και δεν παρέλειψε να τονίσει ότι όλες οι οικονομικές καταστάσεις(έναρξης και χρήσης 2011) έχουν ελεγχθεί από τους αρμόδιους προς έλεγχο ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.

Ο τελικός απολογισμός μετά την ανάλυση όλων των στοιχείων για τα οικονομικά του Δήμου για τη χρήση 2011, ήταν με θετικό πρόσημο. Τα συνολικά έσοδα είναι 4.974.000 και τα συνολικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των 4.104.736. (Βλέπε αναλυτικά στοιχεία excel).

Όπως είπε ο κ. Καραγιλάνης τελειώνοντας την παρουσίαση «…είναι σημαντικό στοιχείο για τα δεδομένα του Δήμου σας, να έχει πλεόνασμα κατά τη χρήση 2011 οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (869.000) ευρώ. Συνήθως η ρευστότητα των Δήμων είναι κάτω από την μονάδα, (π.χ. 0.5, ή 0.8 κ.ο.κ.), ενώ στο Δήμο σας είναι περίπου 3, δηλαδή οι απαιτήσεις του Δήμου σας κατά τη χρήση 2011, από έσοδα ανταποδοτικών υπηρεσιών κλπ, χρηματικά διαθέσιμα(λογ. όψεως κλπ), μπορούν να καλύψουν κατά 3 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ήτοι υποχρεώσεις προς προμηθευτές-χρεώστες, μισθοδοσία εργαζομένων, υποχρεώσεις προς ελλ.δημόσιο-ασφαλ.οργανισμούς και αυτό το υπογραμμίζω μετά λόγου γνώσεως γιατί έχω συντάξει ισολογισμούς σε τουλάχιστον 100 Δήμους.

Την συνεδρίαση παρακολούθησε κι ο κ. Σταθάς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Βοιωτίας.