Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου με πρώτο θέμα τη χρηματοδότηση των ευπαθών πολιτών του Δήμου

Κοινοποίηση στα Social Media

Η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης:”Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Θηβαίων είναι το πρώτο θέμα που θα απασχολήση την πρώτη τακτική συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνεδρίαση τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου είναι τα εξής:

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Θηβαίων», στην πρόσκληση 59 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης “ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ”, στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

2. Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση – ανάπλαση κεντρικής πλατείας ΤΚ Λεύκτρων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ?ξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
3. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο : «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δ.Θηβαίων» με MIS431318.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αξιοποίηση Υδρευτικής γεώτρησης Αγίας Σωτήρας».
5. Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου “Κατασκευή οδού σύνδεσης τοπικών κοινοτήτων Λεύκτρων -Καπαρελλίου πλησίον καναλιού της ΕΥΔΑΠ του Δήμου Θηβαίων”.
6. Λήψη απόφασης περί της αποξήλωσης τμήματος της Πλατείας της Τ.Κ. Αμπελοχωρίου του Δ. Θηβαίων (θέμα από αναβολή).
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Θηβαίων στη θέση «ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ» Αγ. Θεοδώρων (πρώην Καραμαγκιώλη).
8. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες.
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά παραχώρηση χώρου του πρώην γραφείου του Νηπιαγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Υπάτου στο σύλλογο γυναικών Υπάτου «Υπάτιος».
10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά την Δ΄ κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση οικονομικού έτους 2013.
11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά την κατανομή ΣΑΤΑ Σχολείων των ετών 2011, 2012 και 2013 στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. Έγκριση πρακτικής άσκησης της σπουδάστριας στο ΤΕΙ Κρήτης –Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, στο Δήμο Θηβαίων.
13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ  και συγκρότηση  αυτής.
14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης η προσφορών για της προμήθειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 46 του Ν.ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και του Δήμου και προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τις παραπάνω εργασίες, για ένα (1) έτος.
16. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών – μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του π.δ. 28/80, για το έτος 2014.
17. Ορισμός δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Δ.Σ. του «Κληροδοτήματος ΣΤΑΜΑΤΗ».
18. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών αρτοποιείου  για τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΟΘ και συγκεκριμένα των Παιδικών Σταθμών Θήβας και Βαγίων.
19. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.623,48€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη ενοικίασης χώρων στέγασης ΚΕΠ (Χρημ. εντολή 52499/13).
20. Αποδοχή πίστωσης ποσού 71.480,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την 13η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
21. Εξέταση της υπ’ αριθ. 37280/27-12-2013 αιτήσεως του Αθανασίου Δημήτριου του Ανδρέα εκπροσώπου της Αστικής εταιρείας ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Επαρχίας Θηβών «ΠΙΝΔΑΡΟΣ» για διακοπή μίσθωσης.
22. Διακοπή Μίσθωσης του με αριθμό 37 Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς μετά από αίτηση της κ. Καραμπιτσάκου Ιουλίας.

23. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού στην κ. Καραμούτσου Βασιλική ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.