∆ιάθεση εννιά νέων αδειών επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών Αγορών για τους 6 δήμους της Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

∆ιάθεση εννιά νέων αδειών επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών  Αγορών για τη Βοιωτία

∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ
Α/Α    Κατηγορία Άδειες
1)         Οπωρολαχανικών – αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού – κοµµένων ανθέων: Άδεια μία (1)
2)         Ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες – πλαστικές γλάστρες – χώµα)- καλλωπιστικών φυτών – πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων , αµπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού  υλικού , επιτρέπεται µόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο
Ν.1564/1985 (Α’164) όπως ισχύει και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του: Άδεια μία (1)

Σύνολο 2

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Α/Α   Κατηγορία Άδειες
1)        Οπωρολαχανικών – αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού – κοµµένων ανθέων: Άδεια μία (1)

Σύνολο 1

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Α/Α   Κατηγορία Άδειες
1)    Οπωρολαχανικών – αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού – κοµµένων ανθέων: Άδεια μία (1)
2)    Νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης-γλυκέων υδάτων- ιχθυοκαλλιέργειας : Άδεια μία (1)

Σύνολο 2

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Α/Α Κατηγορία Άδειες
1)       Οπωρολαχανικών – αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού – κοµµένων ανθέων: Άδεια μία (1)

Σύνολο 1

 

 

∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Α/Α    Κατηγορία Άδειες
1)     Οπωρολαχανικών – αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού – κοµµένων ανθέων: Άδεια μία (1)
2)     Νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης-γλυκέων -υδάτων- ιχθυοκαλλιέργειας): Άδεια μία (1)

Σύνολο 2

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Α/Α   Κατηγορία Άδειες
1)        Οπωρολαχανικών – αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού – κοµµένων ανθέων: Άδεια μία (1)

Σύνολο 1

 

 

 

Άδεια επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών Αγορών , που χορηγείται για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος , δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα που:
1.Εχουν συµπληρώσει το 18ο έτος.
2.Εχουν την ελληνική ιθαγένεια , την ιθαγένεια άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε , οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες , οι οµογενείς παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆ ή την περιοχή του Πόντου , οι Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το Π.∆.150/2006 (Α’160) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος.
3.∆έν ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα και δεν είναι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώµατος (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) από οποιοδήποτε φορέα .

∆ικαιούχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών Αγορών από το συνολικό αριθµό των προς διάθεση αδειών , είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών , εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και είναι άνεργα:
α)µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) , γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση , αυτισµό , βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
β)µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) , πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών , καθώς και γονείς µε τρία τέκνα
γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) , ανάπηροι που µπορούν να ασκήσουν επάγγελµα , εφόσον δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
δ)µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) , άτοµα απεξαρτηµένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ
ε)µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) , οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ,∆ και τον Πόντο
στ)µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) , πρόσωπα τα οποία , κατά τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκαν , αποδεδειγµένα , ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου
ζ)µέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) , πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εµπορία κατά κύριο επάγγελµα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκηση της , για λόγους νοµικούς και οικονοµικούς , εφόσον έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έτος της
ηλικίας
η)µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) , Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε κλήρωση στην οποία µετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι
Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθµός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα , κατά κατηγορία , υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων

Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελµατία πωλητή Λαϊκών Αγορών Π.Ε Βοιωτίας µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα από το άρθρο 2 του Π.∆.51/2006 “Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ”
δικαιολογητικά , µέχρι την 05-02 -2014 στην τριµελή επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2323/95 όπως ισχύει , η οποία εδρεύει στο

Τµήµα Εµπορίου της Π.Ε. Βοιωτίας ,
Φίλωνος 35-39 , Λιβαδειά .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Π.Ε Βοιωτίας και στο τηλέφωνο 22613-50342

Η προκήρυξη (περίληψη) να δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες και να τοιχοκολληθεί στο κεντρικό κατάστηµα της Π.Ε Βοιωτίας