Δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης ψηφισθέντος προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού, για το 2014

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2014 για το Δήμο Ορχομενού εμφανίζεται συνοπτικά, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΣΟΔΑ   Οικονομικό Έτος 2014
Προτεινόμενος
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.561.620,72
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.291.106,79
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 95.000,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 2.358.849,06
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.453.796,25
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.890.052,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.650.425,75

Οικονομικό Έτος 2014
ΕΞΟΔΑ Προτεινόμενος
6 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3.233.344,46
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.801.731,55
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.437.268,70
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 178.081,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.650.425,75