Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Το γραφείο οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θηβαίων ανακοίνωσε την πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανατροπή – ανάκληση δεσμεύσεων
Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή Οικονομική Υπηρεσία

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80.
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Οικονομική Υπηρεσία

3. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών και αξιολόγηση προσφορών για τις δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 και συγκρότηση αυτής για το έτος 2014.
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Οικονομική Υπηρεσία

4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών και αξιολόγηση προσφορών για τις προμήθειες που διενεργούνται σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ  και συγκρότηση αυτής.
Εισηγητής: Σοφία Χαριζάνη Οικονομική Υπηρεσία

5. Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και διάθεση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Γεωργία Καλατζή Οικονομική υπηρεσία

6. Διάθεση πίστωσης ποσού 400.00 € για καταβολή οδοιπορικών εξόδων κίνησης έτους 2014.
Εισηγητής: Ειρήνη Κέντζη Οικονομική υπηρεσία

7. Διάθεση πίστωσης ποσού 800.00 € για καταβολή οδοιπορικών εξόδων κίνησης έτους 2014.
Εισηγητής: Ειρήνη Κέντζη Οικονομική υπηρεσία

8. Διάθεση πίστωσης ποσού 3.400.00 € για καταβολή οδοιπορικών εξόδων κίνησης έτους 2014.
Εισηγητής: Ειρήνη Κέντζη Οικονομική υπηρεσία

9. Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000.00 € για καταβολή οδοιπορικών εξόδων κίνησης έτους 2014.

10. Διάθεση πίστωσης ποσού 4.000.00 € για καταβολή υπερωριακής απασχόλησης στους πρακτικογράφους έτους 2014.
Εισηγητής: Ειρήνη Κέντζη Οικονομική υπηρεσία

11. Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000.00 € για αγορά διαφόρων υδραυλικών ειδών για το έργο συντήρηση και επισκευή κτιρίων διδακτηρίων πόλης.