Δήμος Αλιάρτου: Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το 2014

Κοινοποίηση στα Social Media

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλιάρτου θα προχωρήσει στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου  καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά  και αποδεικτικά της ιδιότητάς τους της  Α΄ φάσης, που αναφέρονται παρακάτω.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της Α΄φάσης, που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τους δικαιούχους των αδειών υπαίθριου εμπορίου, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν σε σχετικό πίνακα.
Από τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρούνται όσοι είχαν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και  με αίτησή τους ζητούν ανανέωση, έχοντας την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307 Α΄).
Στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα πρέπει  να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης για την έκδοση της άδειας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Α) Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Β΄

1) Δύο (2) άδειες για καντίνες

2) Μία (1) άδεια για πώληση λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού και ειδών υπόδησης
Β) Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Α΄

1) Δύο (2) άδειες για πώληση ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας

2) Δύο άδειες (2) για πώληση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων κλπ

3) Μία (1) άδεια για πώληση ανθέων

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το σύνολο των νέων αδειών που θα χορηγηθούν για το στάσιμο εμπόριο είναι μία (1) άδεια με τριετή ισχύ, στις παρακάτω θέσεις:
-1 θέση στην Τ.Κ. Πέτρας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.    Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας.
2.    Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών και συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων ή του Συλλόγου Πολυτέκνων-Τριτέκνων)
3) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

Α΄ ΦΑΣΗ
1.    Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «είναι φυσικό πρόσωπο, είναι άνεργος, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της».
2.    Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, έτους 2013.
3.    Κάρτα ανεργίας.
4.    Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι    ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/2005 ,ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται
σε  πολεμικά γεγονότα
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα
με  νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται
από την  πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών
τοπικής   αυτοδιοίκησης της χώρας.
5.    Βεβαίωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας.