Από 2 έως 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για άδεια πλανόδιου πωλητή στο δήμο Τανάγρας

Κοινοποίηση στα Social Media

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους από την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου, μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του δήμου Τανάγρας.

I . – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΤΥΠΟΥ Β’ ( ισχύει για την πώληση των λοιπών
προϊόντων πέραν των πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας), και ασκούν
τη δραστηριότητά της µόνο στην περιφέρεια της αρµόδιας αρχής που τη χορηγεί (δηλ. στα
γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Τανάγρας). Ν.2323/1995.
«Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια
χορηγείται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόµενος ( άρθρο 1
της ΚΥΑ Κ1 – 164/2011 – ΦΕΚ 275Β’ ».
ΙΙ.ΘΕΣΕΙΣ.
· Είκοσι ( 20 ) υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο – τύπου Β'( εκτός πρωτογενών προϊόντων γης,
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας ).

Α. Άδειες Άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου Άδεια Τύπου Β’
1)Τέσσερις άδειες (4) για πώληση -ειδών ρουχισµού – ειδών προικός
2)Τέσσερις (4) άδειες για πώληση ειδών οικιακής χρήσης
3)Τέσσερις άδειες (4) για πώληση ψιλικών
4)Τέσσερις άδειες (4) για πώληση χειροτεχνηµάτων
4)Τέσσερις άδειες (4) για κινητές καντίνες

Διαβάστε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.tanagra.gr/download/test2/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F% CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91% CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE% 94%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE% A5%20%CE%92%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202014.pdf