Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Κοινοποίηση στα Social Media

Στα πλαίσια της   Δ ΄   Προγραμματικής  Περιόδου , Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης της

Ελλάδας  ( Π . Α. Α. )   2007-2013  , Άξονας 1  , μέτρο 1.1.2. « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών »

Ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , εξέδωσε την υπ ΄ αριθμ. 26985/19-12-2013

« 2η πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων ενίσχυσης , φακέλων υποψηφιότητας  προς ένταξη

Στο καθεστώς του μέτρου 1. 1. 2.  ΄΄  Εγκατάσταση Νέων Γεωργών » του Άξονα 1 « Βελτίωση

της   Ανταγωνιστικότητας    του   Τομέα   της   Γεωργίας  και  της Δασοκομίας  »  του Π. Α. Α.

2007-2013 , για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχτούν στο μέτρο αυτό , μπορούν να ενημερωθούν  από

την  Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Π.  Ε.  Βοιωτίας  και  τα  Τμήματα

Γεωργικής   Ανάπτυξης , για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και λοιπά στοιχεία .

Η   Διεύθυνση   Αγροτικής   Οικονομίας   και   Κτηνιατρικής   Π. Ε.  Βοιωτίας με  αρμοδίους υπαλλήλους θα ενημερώσει τους  ενδιαφερομένους σε συγκέντρωση  που θα πραγματοποιηθεί .

Ο τόπος και η ημερομηνία της ενημέρωσης θα ανακοινωθεί .

Επισημαίνεται   ότι   ημερομηνία   υποβολής   αιτημάτων   έχει   οριστεί  από  18 – 03 – 2014

μέχρι 16-05-2014 .

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ