Νέος κανονισμός της Ε.Ε.για τις αγροτικές ενισχύσεις

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Επιτροπή εξέδωσε χτες κανονισμό για την αύξηση του ανώτατου ορίου και για τη διευκρίνιση του ορισμού των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (ενισχύσεις de minimis), οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως μη κρατικές ενισχύσεις.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2007, οι ενισχύσεις που δεν υπερέβαιναν τα 7.500 ευρώ ανά δικαιούχο για διάστημα τριών οικονομικών ετών, ούτε το ανώτατο όριο του 0,75% της αξίας της γεωργικής παραγωγής για κάθε κράτος μέλος, εθεωρούντο ως ενισχύσεις που δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό.

Ο νέος κανονισμός, που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014, ανεβάζει το ποσό ανά δικαιούχο στις 15.000 ευρώ για διάστημα τριών οικονομικών ετών και το ανώτατο όριο ανά κράτος μέλος στο 1% της αξίας της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, καθορίζει με πληρέστερο τρόπο ποια είδη ενισχύσεων μπορούν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του.