Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας γνωρίζει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Οι υποβολές προτάσεων ξεκινούν την 30η Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, που έχει οριστεί σε 100.000.000 €, δυνάμενος να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.

Το ποσοστό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 40%, για επενδύσεις, από 100.000 έως 6.000.000€ και σε 35%, για επενδύσεις, από 6.000.000 έως 10.000.000.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €.

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, άνθεων, ζωτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών. 

Δεν ενισχύονται οι επενδύσεις:

α) Για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε., εκτός των περιπτώσεων προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.

β) Για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.

γ) Στο επίπεδο λιανικού εμπορίου.

δ) Που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.

ε) Των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000€ ή μεγαλύτερος των 10.000.000€, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.

στ) Οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια της ΚΟΑ.

ζ) Που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης.

η) Υφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προτεινόμενη επένδυση, οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας.

Δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες):

α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β) Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.

γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού

δ) Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

στ) Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11).

ζ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

η) Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.

θ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.

ι) Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).

ια) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

ιβ) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 €.

ιγ) Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.

ιδ) Σε ιδρύσεις- εκσυγχρονισμούς σφαγείων, η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την προβλεπόμενη ταξινόμηση των σφαγίων χοίρου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος του Π. Α. Α της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr, όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

  1. του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540» του Υπ.Α.Α.Τ.,
  2. της Υπηρεσίας ψηφιακών αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και
  3. των διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης